GRAFÉ - VÝKLAD (JÁ JSEM)
JÁ JSEM (ἐγώ εἰμι)


→ ἐγώ εἰμι

VÝKLAD
U hořícího keře se Bůh představil Mojžíšovi jako „JSEM, KTERÝ JSEM“ (Ex 3,14). V septuagintě je toto podivuhodné Boží jméno napsáno takto: ἐγώ εἰμι [JÁ JSEM] ὁ ὤν [ten existující/jsoucí]. Právě první dvě slova, překládaná jako JÁ JSEM, podle některých lidí začali židé v době mezi starým a novým zákonem vztahovat na Boží jméno. Vyslovení těchto slov tedy odkazovalo na Božství a židé neměli dovoleno tato slova používat. Je to ale skutečně pravda?

V NZ je několik míst, ve kterých slova ἐγώ εἰμι zcela zřetelně odkazují na Božství, jinak by daná věta zkrátka nedávala smysl:
„Mnoho lidí přijde v Mém jménu a řeknou: ‚JÁ JSEM' – a svedou mnoho lidí.“ (Mk 13,6)
„Řekl: „Hleďte, abyste nebyli svedeni. Neboť mnoho lidí přijde v Mém jménu a budou říkat: ‚JÁ JSEM‘ a ‚Čas je tu‘ – nechoďte za nimi.“ (Lk 21,8)
„Proto jsem vám řekl: ‚Zemřete ve svých hříších.‘ Neboť pokud neuvěříte, že JÁ JSEM, zemřete ve svých hříších.“ (Jan 8,24)
„Proto jim Ježíš řekl: „Až vyvýšíte Syna člověka, tehdy poznáte, že JÁ JSEM a že sám od Sebe nedělám nic, ale mluvím tak, jak Mě naučil Můj Otec.“ (Jan 8,28)
„Ježíš jim řekl: „Amen, amen, říkám vám: Dříve než byl Abraham, JÁ JSEM.“ (Jan 8,58)
„Říkám vám to už teď, dříve, než se to stane, abyste uvěřili, až se to stane, že JÁ JSEM.“ (Jan 13,19)

Na druhou stranu existuje i několik míst, ve kterých slova JÁ JSEM neodkazují na Božství:
„Anděl mu odpověděl: „JÁ JSEM Gabriel, který stojí před Bohem. A byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a přinesl ti tuto dobrou zprávu.“ (Lk 1,19)
„Jiní lidé říkali: „Je to on.“ Ale jiní říkali: „Není, ale je mu podobný.“ On říkal: „Já jsem to.“ (Jan 9,9)
„Petr tedy sestoupil k těm mužům, kteří byli posláni od Kornélia. Řekl jim: „Hle: JÁ JSEM ten, koho hledáte. Jaký je důvod, kvůli kterému jste sem přišli?“ (Sk 10,21)
„Velmi zesmutněli a začali Mu všichni říkat: „JSEM to snad JÁ, Pane?“ (Mt 26,22)
„Juda, který Ho zrazoval, odpověděl: „JSEM to JÁ, veliký učiteli?“ Řekl mu: „To jsi řekl ty.“ (Mt 26,25)


U ostatních případů je použití slov ἐγώ εἰμι (JÁ JSEM) sporné – možná odkazují na Božství Ježíše Krista, ale někdy tato slova jsou patrně jen pouhým vyjádřením běžně používaných slov „já jsem.“ Zajímavé je to, že slovospojení ἐγώ εἰμι se v NZ objevuje na 48 místech, v 6 případech to jednoznačně odkazuje na Božství (viz výše), v 5ti případech neodkazuje (viz výše) a ve zbývajících případech tato slova vychází z úst Ježíše a velmi úzce souvisí buď s jeho Božstvím (resp. jedinečností).
Všechna místa v Bibli, kde je použito ἐγώ εἰμι, můžete prostudovat níže
:

„Ježíš jim však hned řekl: „Buďte dobré mysli. JÁ JSEM, nebojte se.“ (Mt 14,27)
„‚JÁ JSEM Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův‘?“ (Mt 22,32)
„Neboť mnoho lidí přijde v Mém jménu a řeknou: ‚JÁ JSEM Kristus.‘ – a svedou mnoho lidí.“ (Mt 24,5)
„Velmi zesmutněli a začali Mu všichni říkat: „JSEM to snad JÁ, Pane?“ (Mt 26,22)
„Juda, který Ho zrazoval, odpověděl: „JSEM to JÁ, veliký učiteli?“ Řekl mu: „To jsi řekl ty.“ (Mt 26,25)
„A hned k nim promluvil: „Buďte dobré mysli, JÁ JSEM. Nebojte se.“ (Mk 6,50)
„Mnoho lidí přijde v Mém jménu a řeknou: ‚JÁ JSEM' – a svedou mnoho lidí.“ (Mk 13,6)
„Ježíš řekl: „JÁ JSEM. A uvidíte Syna člověka, jak sedí po pravici Moci a přicházejícího s nebeskými oblaky.“ (Mk 14,62)
„Anděl mu odpověděl: „JÁ JSEM Gabriel, který stojí před Bohem. A byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a přinesl ti tuto dobrou zprávu.“ (Lk 1,19)
„Řekl: „Hleďte, abyste nebyli svedeni. Neboť mnoho lidí přijde v Mém jménu a budou říkat: ‚JÁ JSEM‘ a ‚Čas je tu‘ – nechoďte za nimi.“ (Lk 21,8)
„Všichni řekli: „Jsi tedy Boží syn?“ Řekl jim: „Vy říkáte, že JÁ JSEM.“ (Lk 22,70)
„Podívejte se na Moje ruce a Moje nohy, vidíte přece, že JÁ JSEM On.“ (Lk 24,39)
„Ježíš jí řekl: „JÁ JSEM. Ten, který s tebou mluví.““ (Jan 4,26)
„Řekl jim „JÁ JSEM, nebojte se.“ (Jan 6,20)
„Ježíš jim řekl: „JÁ JSEM ten chléb života. Kdo přichází ke Mně, jistě nebude nikdy hladovět. A kdo věří ve Mně, jistě nebude nikdy žíznit.“ (Jan 6,35)
„Židé proti Němu reptali, protože řekl: ‚JÁ JSEM chléb, který sestupuje z nebe.‘“ (Jan 6,41)
„JÁ JSEM ten chléb života.“ (Jan 6,48)
„JÁ JSEM ten živý chléb, který sestoupil z nebe.“ (Jan 6,51)
„Ježíš k nim tedy znovu promluvil: „JÁ JSEM světlo světa. Kdo Mě následuje, jistě nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ (Jan 8,12)
„JÁ JSEM svědčící o Sobě a také o Mně svědčí Ten, který Mě poslal, totiž Otec.“ (Jan 12,18)
„Proto jsem vám řekl: ‚Zemřete ve svých hříších.‘ Neboť pokud neuvěříte, že JÁ JSEM, zemřete ve svých hříších.“ (Jan 8,24)
„Proto jim Ježíš řekl: „Až vyvýšíte Syna člověka, tehdy poznáte, že JÁ JSEM a že sám od Sebe nedělám nic, ale mluvím tak, jak Mě naučil Můj Otec.“ (Jan 8,28)
„Ježíš jim řekl: „Amen, amen, říkám vám: Dříve než byl Abraham, JÁ JSEM.“ (Jan 8,58)
„Jiní lidé říkali: „Je to on.“ Ale jiní říkali: „Není, ale je mu podobný.“ On říkal: „Já jsem to.“ (Jan 9,9)
„Ježíš k nim tedy znovu promluvil: „Amen, amen, říkám vám: JÁ JSEM dveře pro ovce.“ (Jan 10,7)
„JÁ JSEM dveře. Kdo by vešel skrze Mě, bude spasen; bude vcházet i vycházet a najde pastvu.“ (Jan 10,9)
„JÁ JSEM ten dobrý pastýř. Dobrý pastýř pokládá svou duši za ovce.“ (Jan 10,11)
„JÁ JSEM ten dobrý pastýř: Znám Svoje ovce a jsem znám Mým ovcím.“ (Jan 10,14)
„Ježíš jí řekl: „JÁ JSEM vzkříšení i život. Kdo věří ve Mě, i kdyby zemřel, bude žít.“ (Jan 11,25)
„Říkám vám to už teď, dříve, než se to stane, abyste uvěřili, až se to stane, že JÁ JSEM.“ (Jan 13,19)
„Ježíš mu řekl: „JÁ JSEM ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze Mě.“ (Jan 14,6)
„JÁ JSEM ta pravá vinná réva a Můj Otec je vinař.“ (Jan 15,1)
„Já JSEM ten kmen vinné révy a vy jste vinné větve. Kdo zůstává ve Mně a Já v něm, ten nese mnoho ovoce, protože beze Mě nemůžete dělat nic.“ (Jan 15,5)
„Odpověděli Mu: „Ježíše Nazaretského.“ Ježíš jim řekl: „JÁ JSEM.“ Stál tam s nimi i Juda, který Ho zrazoval. Když tedy řekl: „JÁ JSEM“, ustoupili dozadu a spadli na zem. Znovu se jich tedy zeptal: „Koho hledáte?“ Oni řekli: „Ježíše Nazaretského.“ Ježíš odpověděl: „Řekl jsem vám, že JÁ JSEM. Pokud tedy hledáte Mě, nechte ty ostatní, ať odejdou.“ (Jan 18,5-8)
„Řekl: „Kdo jsi, Pane?“ A On řekl: „JÁ JSEM Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Těžko je ti vzpírat se proti ostnům.“ (Sk 9,5)
„Petr tedy sestoupil k těm mužům, kteří byli posláni od Kornélia. Řekl jim: „Hle: JÁ JSEM ten, koho hledáte. Jaký je důvod, kvůli kterému jste sem přišli?“ (Sk 10,21)
„protože JÁ JSEM s tebou; a nikdo na tebe nevloží ruce, aby s tebou špatně zacházel. Neboť v tomto městě je mnoho Mého lidu.“ (Sk 18,10)
„Odpověděl jsem: ‚Kdo jsi, Pane?‘ Řekl mi: ‚JÁ JSEM Ježíš Nazaretský, kterého ty pronásleduješ.“ (Sk 22,8)
„Řekl jsem: ‚Kdo jsi, Pane?‘ A Pán řekl: ‚JÁ JSEM Ježíš, kterého ty pronásleduješ.“ (Sk 26,15)
„JÁ JSEM Alfa i Omega, Počátek i Konec,“ říká Pán Bůh, který je, který byl a který přichází – ten Všemocný.“ (Zj 1,8)
„JÁ JSEM Alfa i Omega, První i Poslední.“ (Zj 1,11)
„Položil na mě Svou pravici a řekl: „Neboj se. JÁ JSEM První a Poslední; a Živý.“ (Zj 1,17)
„A všechny církve poznají, že JÁ JSEM Ten, který zkoumá myšlení i pocity. A každému z vás dám odplatu podle jeho skutků.“ (Zj 2,23)
„Řekl mi: „Stalo se. JÁ JSEM Alfa i Omega, počátek i konec. Já dám napít zadarmo žíznícím lidem z pramene vody života.“ (Zj 21,6)
„JÁ JSEM Alfa a Omega, První a Poslední, Počátek a Konec.“ (Zj 22,13)
„Já, Ježíš, jsem poslal Svého anděla, aby vám v církvích dosvědčil tyto věci. JÁ JSEM kořen a rod Davidův, hvězda jasně zářící, která jde vidět brzy ráno.“ (Zj 22,16)