PEIRAZÓ - řečtina
PEIRAZÓ (πειράζω)


→ ŘECKÉ SLOVO PEIRAZÓ
Strongovo číslo: 3985
Původní změní: πειράζω (peirazó)
Zařazení: sloveso
Význam: Zkouška, pokušení (negativně), vyzkoušení (ověření)
Překlad (GRAFÉ): Pokoušet(34x), vyzkoušet(5x)
Stručná definice: V překladu: zkouška, pokušení (zkouška s negativním úmyslem), v Biblickém smyslu se člověk může "dostat do pokušení", což patrně znamená, že má nad ním to pokušení moc a selže, ale Bůh dává vysvobozeníObsáhlá definice:
Pro hlubší studium viz podstatné jméno peirasmos (πειρασμός)

Toto slovo znamená (obecně) vyzkoušet, pokusit se:
„Když Ježíš pozdvihl oči a spatřil, že k Němu přichází početný zástup, řekl Filipovi: „Kde nakoupíme tolik chlebů, aby se tito lidé najedli? (To ale řekl, aby ho VYZKOUŠEL, neboť věděl, co má udělat)“ (Jan 16,5-6)
„Když přišel do Jeruzaléma, POKOUŠEL se připojit k učedníkům.“ (Sk 9,26)
„VYZKOUŠEL jsi ty, kteří si říkají ‚apoštolové‘, ale nejsou jimi.“ (Zj 2,2)

Někdy je v tomto testování negativní záměr, proto se překládá jako ‚pokoušet.‘:
„Přistoupili k Němu farizeové a saduceové, aby Ho POKOUŠELI.“ (Mt 16,1)
„A přišli farizeové a začali s Ním debatovat. POKOUŠELI Ho tak, že od Něj požadovali znamení z nebe.“ (Mk 8,11)
„A přistoupili farizeové a zeptali se Ho: „Je muži dovoleno propustit ženu?“ Tím Ho POKOUŠELI.“ (Mk 10,2)

Člověk nemá právo Boha ‚pokoušet‘ – tedy svým špatným činem ho otestovat (vyzkoušet), aby Bůh ukázal svůj dobrý charakter:
„Ani opovážlivě nepokoušejme Krista, jako POKOUŠELI někteří z nich, a zahynuli od hadího uštknutí.“ (1. Kor 10,9)
„kdy Mě POKOUŠELI vaši otcové, když Mě zkoušeli a viděli Moje skutky během čtyřiceti let.“ (žid 3,9)

Na druhou stranu Bůh má právo člověka zkoušet (testovat):
„Vírou obětoval Abraham Izáka. Byl ZKOUŠEN – svého jedinečného syna obětoval ten, který přijal zaslíbení.“ (žid 11,17)
„Neboj se, co máš vytrpět. Hle: Některé z vás satan uvrhne do vězení, abyste byli VYZKOUŠENI.“ (Zj 2,2)
„Protože jsi zachoval slovo Mojí vytrvalosti, také Já tebe zachovám v čase pokušení, které má přijít na celý obydlený svět, ve kterém budou VYZKOUŠENI lidé bydlící na zemi.“ (Zj 3,10)
V konečném důsledku to ale není Bůh, kdo zkouší člověka – je to jeho vlastní chtíč – ten ho testuje.
„Nikdo, kdo je POKOUŠEN, ať neříká: ‚Jsem POKOUŠEN Bohem.‘ Vždyť Bůh není POKOUŠEN zlem a Sám také nikoho nepokouší.“ (Jak 1,13)
„Avšak každý člověk je POKOUŠEN svým vlastním chtíčem – je jím váben a strháván.“ (Jak 1,14)Použití v Bibli (39 výskytů):
„Tehdy byl Ježíš vyveden Duchem do pustiny, aby byl POKOUŠEN od ďábla.“ (Mt 4,1)
„Přistoupil k němu POKUŠITEL a řekl Mu: „Pokud jsi Božím Synem, řekni, aby se tyto kameny staly chleby.” (Mt 4,3)
„Přistoupili k Němu farizeové a saduceové, aby Ho POKOUŠELI.“ (Mt 16,1)
„A přistoupili k Němu farizeové, aby Ho POKOUŠELI. Řekli: „Je člověku dovoleno propustit svou ženu z jakéhokoli důvodu?“ (Mt 19,3)
„Ježíš však znal jejich zlý úmysl a řekl jim: „Proč Mě POKOUŠÍTE, pokrytci?“ (Mt 22,18)
„A zeptal se Ho jeden znalec zákona, aby Ho POKOUŠEL:“ (Mt 22,35)
„Byl v pustině čtyřicet dní a byl POKOUŠEN od satana.“ (Mk 1,13)
„A přišli farizeové a začali s Ním debatovat. POKOUŠELI Ho tak, že od Něj požadovali znamení z nebe.“ (Mk 8,11)
„A přistoupili farizeové a zeptali se Ho: „Je muži dovoleno propustit ženu?“ Tím Ho POKOUŠELI.“ (Mk 10,2)
„On však znal jejich pokrytectví a řekl jim: „Proč Mě POKOUŠÍTE? Přineste Mi denár, ať se na něj podívám.“ (Mk 12,15)
„Čtyřicet dní byl POKOUŠEN od ďábla; v těch dnech nic nejedl. Když se ty dny naplnily, vyhladověl.“ (Lk 4,2)
„Jiní lidé Ho POKOUŠELI; hledali od Něj znamení z nebe.“ (Lk 11,16)
„Když Ježíš pozdvihl oči a spatřil, že k Němu přichází početný zástup, řekl Filipovi: „Kde nakoupíme tolik chlebů, aby se tito lidé najedli? (To ale řekl, aby ho VYZKOUŠEL, neboť věděl, co má udělat)“ (Jan 6,5-6)
„To řekli, aby Ho POKOUŠELI a obžalovali.“ (Jan 8,6)
„Avšak Petr jí řekl: „Proč jste se shodli na tom, že budete POKOUŠET Pánova Ducha?“ (Sk 5,9)
„Když přišel do Jeruzaléma, POKOUŠEL se připojit k učedníkům.“ (Sk 9,26)
„Proto se nyní ptám: Proč POKOUŠÍTE Boha, když chcete učedníkům položit na krk jho, které nemohli unést ani naši otcové ani my?“ (Sk 15,10)
„Přišli do Mysie a POKUSILI se jít do Bithynie, ale Ježíšův Duch jim to nedovolil.“ (Sk 16,7)
„On se také POKUSIL znesvětit chrám.“ (Sk 24,6)
„Neodpírejte se jeden druhému, pouze pokud by to bylo se vzájemným souhlasem a na určitý čas, abyste byli prázdní pro půst a modlitbu; a opět buďte spolu, aby vás satan nePOKOUŠEL skrze váš nedostatek sebeovládání.“ (1. Kor 7,5)
„Ani opovážlivě nepokoušejme Krista, jako POKOUŠELI někteří z nich, a zahynuli od hadího uštknutí.“ (1. Kor 10,9)
„Věrný je Bůh, který nedovolí, abyste byli POKOUŠENI nad své možnosti, ale s pokušením vytvoří také únik z pokušení, abyste to mohli snést.“ (1. Kor 10,13)
„Sami sebe ZKOUŠEJTE, zda jste ve víře, sami sebe testujte.“ (2. Kor 13,5)
„Bratři a sestry, kdyby byl nějaký člověk předem přistižen v nějakém přestoupení, vy duchovní, napravujte takového člověka v duchu mírnosti a dávej si každý z vás pozor na sebe, abys snad i ty nebyl POKOUŠEN.“ (Gal 6,1)
„Kvůli tomu jsem to také již nemohl déle snést a poslal jsem k vám Timotea, abych se dozvěděl o vaší víře – jak vás POKOUŠÍ ten POKUŠITEL, aby snad naše namáhavá práce nebyla zbytečná.“ (1. Tes 3,5)
„Protože Sám vytrpěl POKUŠENÍ, je schopen pomáhat těm, kteří jsou pokoušeni.“ (žid 2,18)
„kdy Mě POKOUŠELI vaši otcové, když Mě zkoušeli a viděli Moje skutky během čtyřiceti let.“ (žid 3,9)
„Neboť nemáme velekněze, který by nemohl mít soucit s našimi slabostmi, ale máme takového, který byl ve všem podobně POKOUŠEN jako my, ale bez hříchu.“ (žid 4,15)
„Vírou obětoval Abraham Izáka. Byl ZKOUŠEN – svého jedinečného syna obětoval ten, který přijal zaslíbení.“ (žid 11,17)
„Byli kamenováni, rozřezáni na dvě poloviny, POKOUŠENI, zemřeli vraždícím mečem, toulali se v ovčích kůžích, v kozích kůžích, zakoušeli útisk a trpěli zlem…“ (žid 11,37)
„Nikdo, kdo je POKOUŠEN, ať neříká: ‚Jsem POKOUŠEN Bohem.‘ Vždyť Bůh není POKOUŠEN zlem a Sám také nikoho nepokouší.“ (Jak 1,13)
„Avšak každý člověk je POKOUŠEN svým vlastním chtíčem – je jím váben a strháván.“ (Jak 1,14)
„VYZKOUŠEL jsi ty, kteří si říkají ‚apoštolové‘, ale nejsou jimi.“ (Zj 2,2)
„Neboj se, co máš vytrpět. Hle: Některé z vás satan uvrhne do vězení, abyste byli VYZKOUŠENI.“ (Zj 2,10)
„Protože jsi zachoval slovo Mojí vytrvalosti, také Já tebe zachovám v čase pokušení, které má přijít na celý obydlený svět, ve kterém budou POKOUŠENI lidé bydlící na zemi.“ (Zj 3,10)