GENOS - prototokos
PROTOTOKOS (πρωτότοκος)


→ ŘECKÉ SLOVO PROTOTOKOS
Strongovo číslo: 4416
Původní změní: πρωτότοκος, ον (prototokos)
Zařazení: přídavné jméno
Význam: prvorozený (rodem), přeneseně 'ten hlavní' (jedinec s výsladním postavením)
Překlad (GRAFÉ): prvorozený
Stručná definice: Označuje prvorozené díě, přeneseně pak někoho, kdo má výsadní postavení


Obsáhlá definice:
Řecké slovo je složenina z πρῶτος (prótos; v překladu: první, přední, ten hlavní) a τίκτω (tiktó; v překladu rodit, narodit).
Někdy je použito v doslovném smyslu jako prvorozený (tedy první-narozen) – Lk 2,7; žid 11,28; žid 12,23 (v přeneseném smyslu ‚narození‘ církve).
Prvorození měli ve starověku určitá významná privilegia (hlavně právo dědit), takže se i toto označení mohlo vztahovat na ‚toho nejdůležitějšího.‘ To lze vidět i ve SZ (např. král David byl nazván prvorozeným (Ž 89,27), přestože byl nejmladší z bratrů (1. Sam 17,12-17), anebo Izraelský národ je nazván prvorozeným (Ex 4,22), přestože to nebyl první národ). Další místa ve SZ:
„Pohltí údy jeho těla, jeho údy pohltí prvorozený smrti.“ (Job 18,13) – ve smyslu: nejstrašnější smrt
„Prvorození nuzných se budou pást a chudí budou uléhat v bezpečí.“ (Iz 14,30) – ti nejnuznější
„Přijdou s pláčem a přivedu je s úpěnlivými prosbami. Uvedu je k potokům plným vody přímou cestou, na níž neklopýtnou, protože jsem se stal Izraeli otcem, Efrajim je můj prvorozený.“ (Jer 31,9) – Efraim měl u Boha výsadní postavení


I v NZ je použito toto slovo právě ve smyslu ‚ten nejdůležitější‘, což je zcela zjevné na základě kontextu:

„Protože ty, které předem znal, také předem vyvolil, aby byli přizpůsobeni obrazu Jeho Syna k tomu, aby byl On prvorozený mezi mnoha bratry.“ (Ř 8,29) Pokud jsou lidé bratři a Kristus se stal člověkem, je také jejich bratr, ale ten nejdůležitější z nich.
„On je obrazem neviditelného Boha a je prvorozený všeho stvoření,“ (Kol 1,15) Co se týče všeho stvoření, tak Ježíš ve vztahu ke stvoření zastává to nejdůležitější postavení, Ježíš totiž (nepočítaje jeho inkarnaci na zem) neměl žádné narození (viz Žid 7,3).
„On je hlava těla, totiž církve. On je vládce, prvorozený z mrtvých, aby měl ve všem výsadní postavení.“ (Kol 1,18)
„…a od Ježíše Krista, důvěryhodného svědka, který je prvorozený z mrtvých a vládcem králů země (ten nás miluje a rozvazuje nás od vašich hříchů skrze Svou krev“ (Zj 1,5) Ježíš není prvorozený z mrtvých, protože před ním vstal z mrtvých ještě Mojžíš, Lazar, atd. Ale jeho povstání z mrtvých je to nejdůležitější vzkříšení ze všech.
„A znovu, když přináší prvorozeného do obydleného světa, říká: ‚Ať se Mu pokloní všichni Boží andělé.‘“ (žid 1,6) Ježíš nebyl z lidí prvorozený (to byl Adam, potažmo jeho synové a dcery), ale je zde popsán jako prvorozený.Použití v Bibli:
„A porodila svého PRVOROZENÉHO syna, zavinula Ho do plenek a položila Ho do koryta pro krmení zvířat, protože pro něj nebylo místo v ubytovně pro pocestné.“ (Lk 2,7)
„Protože ty, které předem znal, také předem vyvolil, aby byli přizpůsobeni obrazu Jeho Syna k tomu, aby byl On PRVOROZENÝ mezi mnoha bratry.“ (Ř 8,29)
„On je obrazem neviditelného Boha a je PRVOROZENÝ všeho stvoření,“ (Kol 1,15)
„On je hlava těla, totiž církve. On je vládce, PRVOROZENÝ z mrtvých, aby měl ve všem výsadní postavení.“ (Kol 1,18)
„A znovu, když přináší PRVOROZENÉHO do obydleného světa, říká: ‚Ať se Mu pokloní všichni Boží andělé.‘“ (žid 1,6)
„Vírou uspořádal pesach a pokropil zárubně krví, aby se jich nedotkl ten, který způsobil zkázu PRVOROZENÝM.“ (žid 11,28)
„…k církvi PRVOROZENÝCH (kteří jsou zapsáni v nebesích), k Bohu (Soudci všech lidí), k duchům spravedlivých (kteří jsou učiněni dokonalými)“ (žid 12,23)
„…a od Ježíše Krista, důvěryhodného svědka, který je PRVOROZENÝ z mrtvých a vládcem králů země (ten nás miluje a rozvazuje nás od vašich hříchů skrze Svou krev“ (Zj 1,5)