GENOS - monogenes
MONOGENES (μονογενής)


→ ŘECKÉ SLOVO MONOGENES
Strongovo číslo: 3439
Původní změní: μονογενής, ές (monogenes)
Zařazení: přídavné jméno
Význam: jedináček, jedinečný (unikátní)
Překlad (GRAFÉ): jedináček, jedinečný


Stručná definice: Označuje jedináčka (dítě bez bratrů a sester), přeneseně pak někoho jedinečného (unikátního, kdo je jediný svého druhu)


Obsáhlá definice:
Řecké slovo μονογενής je složenina ze slov μόνος (monos; v překladu jeden, jediný, pouze) a γένος (genos; v překladu rod, původ, druh). Proto se v některých Biblích překládá jako “jedno-rozený” - a tento výraz se dostal do překladů Bible díky překladateli Vulgáty Jeronýmovi.
Toto slovo se používá pro popis jedináčka (Lk 7,12; 8,42; 9,38), ale v přeneseném významu také znamená jedno-druhový (tedy jen jednoho druhu, jedinečný, unikátní), a v tomto významu je použito pro Izáka (žid 11,17), který nebyl jedináčkem (Gn 16,16; 21,1-21; 25,1-6), anebo je to vztaženo na Ježíše Krista (Jan 1,14.18; 3,16.18; 1. Jan 4,9), který byl zcela jedinečným (a jediným) Synem (představitelem) nebeského Otce. Ježíš totiž (nepočítaje jeho inkarnaci na zem) neměl žádné narození (viz Žid 7,3).
Toto chápání je podporováno i mimobiblickým dokumentem Klementa Římského (95 n. l.), který napsal: "Uvažte obdivuhodné znamení, které je možno spatřit ve východních oblastech, tedy v částech Arábie. Existuje tam pták, který se jmenuje Fénix. Tento pták, JEDINÝ SVÉHO DRUHU, žije pět set let.“ (1 Clem. 25, 3 - The Apostolic Fathers, str. 24). Zvýrazněná slova jsou přeložena právě z významu monogenes.
Použití v Bibli (9 výskytů):
„Jakmile se přiblížil k bráně města, hle: JEDINÁČEK, syn své matky, byl mrtev nesen ven.“ (Lk 7,12)
„protože měl dceru, JEDINÁČKA, které bylo kolem dvanácti let; a ona umírala.“ (Lk 8,42)
„A hle: Muž ze zástupu zvolal: „Mistře, prosím Tě! Pohleď na mého syna, neboť je to můj JEDINÁČEK!“ (Lk 9,38)
„A to Slovo se stalo tělem a svatostánkovalo mezi námi. Viděli jsme Jeho slávu, slávu jakou má od Otce JEDINEČNÝ Syn, plný milosti a pravdy. … Boha nikdy nikdo neviděl, ale JEDINEČNÝ Syn, který je na hrudi Otce, nám o něm vyprávěl.“ (Jan 1,14.18)
„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal Svého JEDINEČNÉHO Syna, aby každý, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. … Kdo v Něho věří, nebude odsouzen, ale kdo v Něho nevěří, je již odsouzen, protože neuvěřil ve jméno JEDINEČNÉHO Božího Syna.“ (Jan 3,16.18)
„Vírou obětoval Abraham Izáka. Byl testován – svého JEDINEČNÉHO syna obětoval ten, který přijal zaslíbení.“ (Žid 11,17)
„V tom se ukázala Boží láska v nás, že Bůh poslal do světa Svého JEDINEČNÉHO Syna, abychom skrze Něj měli život.“ (1. Jan 4,9)