OINOS - řečtina
OINOS (οἶνος)


→ ŘECKÉ SLOVO OINOS
Strongovo číslo: 3631
Původní změní: οἶνος, ου, ὁ (oinos)
Zařazení: podstatné jméno, rod mužský
Význam: Řecké slovo οἶνος označuje obecně hroznový nápoj, většinou s odkazem na zkvašený hroznový nápoj (tedy alkoholické víno), v některých případech ale označuje i hroznový mošt.
Překlad (GRAFÉ): hroznový nápoj(23x), víno(11x)Podobné gramaticky:
γλεῦκος (v překladu: hroznový mošt).
γλυκύς (v překladu: sladký).

Podobné významově:
sloveso οἶνος (hroznový nápoj, víno)

Obsáhlá definice:
Řecké slovo οἶνος označuje obecně hroznový nápoj, většinou s odkazem na zkvašený hroznový nápoj (tedy alkoholické víno), v některých případech ale označuje i hroznový mošt.


OINOS V SEPTUAGINTĚ
Zatímco ve SZ se používá pro víno (a mošt) více hebrejských slov ASIS (sladké víno, mošt), CHEMER, JAJIN, TIROSH, atd., které někdy označují alkoholické víno, někdy hroznový mošt. Ovšem v LXX se všechna tato slova překládají pouze jedním slovem, a to právě slovem οἶνος. Jsou to například tato místa:
„Přivazuje k vinnému keři své oslátko, k vybranému VÍNU mládě své oslice. Ve VÍNĚ pere svůj oděv, v krvi hroznů své roucho.“ (Gn 49,11 – tedy v hroznové šťávě, „krvi hroznů“ se šlapaly hroznové kuličky a získával se mošt)
„že dám vaší zemi ve svůj čas déšť podzimní i jarní a sklidíš své obilí, VÍNO i svůj olej.“ (Dt 11,14 – zde, podobně i v dalších verších, je οἶνος jmenované mezi základními surovinami, které se sklízeli na polích) „Bude tě milovat, žehnat ti a rozmnoží tě. Požehná plodu tvého lůna i plodu tvé země, tvému obilí, tvému VÍNU, tvému oleji, vrhu tvého dobytka i přírůstku tvého stáda v zemi, o které přísahal tvým otcům, že ti“ (Dt 7,13)
„Změním úděl svého lidu Izraele: Vystavím opuštěná města a budou v nich bydlet, budou vysazovat vinice a pít jejich VÍNO, budou zakládat zahrady a jíst jejich ovoce.“ (Am 9,14)
„Všechno to nejlepší z oleje, všechno to nejlepší z nového VÍNA a obilí — jejich prvotiny, které dají Hospodinu — jsem dal tobě.“ (Nu 18,12 – zde v kontextu prvotin, tedy toho prvního sklizeného z pole)
„A bude vzata radost i jásání z té úrodné zahrady — na vinicích se nebude výskat a hlaholit; ten, kdo lisuje v lisech, nebude šlapat VÍNO, jásot lisujících ukončím.“ (Iz 16,10)
„Vzaty byly radost i jásání z ovocného sadu, z moábské země. Způsobil jsem, že zmizelo VÍNO z lisů, nikdo nebude šlapat VÍNO s jásotem; jásot nebude radostným jásotem.“ (Jer 48,33)
„Budeš zasévat, ale nebudeš sklízet; budeš šlapat olivy, ale nepomažeš se olejem; šlapat nové VÍNO, ale nebudeš pít víno.“ (Mich 6,15)
„Tvé utiskovatele nakrmím jejich vlastním masem a přepijí se vlastní krví jako sladkým VÍNEM, a pozná veškeré tělo, že já jsem Hospodin, tvůj zachránce a vykupitel, Mocný Jákobův.“ (Iz 49,26)
„Co se mne týče, hle, já zůstanu v Mispě, abych vás zastupoval před Chaldejci, kteří k nám přijdou. Ale vy sklízejte VÍNO, letní ovoce a olej a ukládejte si to do nádob a pobývejte ve svých městech, která jste zabrali.“ (Jer 40,10)
„Svým matkám říkají: Kde je obilí a VÍNO? Zatímco omdlévají na náměstích města jako probodení, zatímco vypouštějí svou duši do klína svých matek.“ (Pláč 2,12 – dětem se jistě nepodával alkoholický nápoj)

Z těchto zmínek je jasné, že οἶνος může označovat i hroznovou šťávu, stejně jako alkoholické víno (např. Př 23,29-35). Řecké slovo οἶνος tedy znamená hroznový nápoj, ať už alkoholický, nebo nealkoholický – překlad záleží na kontextu a chápání překladatele. A stejně tak je tomu i v NZ, kdy se v některých případech jedná jistě o alkoholický nápoj (Mk 15,23; Lk 1,15), jindy je to sporné (Ř 14,21) a jinde velmi nepravděpodobné (např. svatba v Káně Galilejské (Jan 2,3), pro hlubší studium viz ZDE).


RADIL PAVEL TIMOTEOVI, ABY PIL ALKOHOLICKÉ VÍNO?
„Nepij už jen vodu, ale kvůli svému žaludku a častým nemocem užívej trochu HROZNOVÉHO NÁPOJE.“ (1. Tim 5,23)

Je možné, že Pavel poradil Timoteovi, aby užíval trochu (kvůli nemoci) alkoholického vína? Je to sice možné, ale spíše nepravděpodobné. Athénaios napsal podobnou radu a zdá se, že měl na mysli spíše nealkoholický hroznový nápoj, který nazval GLUKOS (viz ZDE) anezpůsobuje „těžkou hlavu“:
„Ať si vezme sladké víno, buď smíchané s vodou nebo zahřáté, zvláště tento druh zvaný protopos, tento skladký lesbický glukos [glukos], protože je dobrý na žaludek, protože sladké víno [oinos] nezpůsobuje těžkou hlavu.“ (Athénaios ; Banquet 2, 24)Použití v Bibli (34x v Bibli):
„Ani nikdo nelije čerstvý HROZNOVÝ NÁPOJ do starých měchů, jinak se měchy rozervou, HROZNOVÝ NÁPOJ se vylije a měchy se zkazí. Ale čerstvý HROZNOVÝ NÁPOJ lidé vlívají do nových měchů, a tak bývá zachováno obojí – hroznový nápoj i měchy.“ (Mt 9,17)
„Dali Mu napít VÍNO smíchané se směsí hořkých bylin. Když to však ochutnal, nechtěl to pít.“ (Mt 27,34)
„A nikdo nelije čerstvý HROZNOVÝ NÁPOJ do starých měchů, jinak ten HROZNOVÝ NÁPOJ měchy rozerve, HROZNOVÝ NÁPOJ se vylije a měchy jsou zničeny. Ale čerstvý HROZNOVÝ NÁPOJ se má dávat do nových měchů.“ (Mk 2,22)
„Dali Mu napít VÍNO smíchané s hořkou myrhou, ale On si to nevzal.“ (Mk 15,23)
„Neboť bude veliký před Pánem, jistě nebude pít VÍNO ani žádný alkoholický nápoj.“ (Lk 1,15)
„A také: Nikdo přece nevlévá čerstvý HROZNOVÝ NÁPOJ do starých měchů, jinak čerstvý HROZNOVÝ NÁPOJ měchy roztrhne a měchy se zničí. Ale čerstvý HROZNOVÝ NÁPOJ se musí dát do nových měchů; a obojí bude zachováno. A nikdo, kdo pije starý zkvašený mošt, nechce [hned] čerstvý HROZNOVÝ NÁPOJ, ale řekne: ‚Starý zkvašený nápoj je lepší.‘“ (Lk 5,37-39)
„Neboť přišel Jan Křtitel, nejedl chleba ani nepil HROZNOVÝ NÁPOJ – a říkáte: ‚Má démona.‘“ (Lk 5,33)
„Přistoupil, obvázal jeho rány a nalil na ně olej a VÍNO. Položil ho na svého mezka a přivedl ho až do hostince a postaral se o něj.“ (Lk 10,34)
„Když pak došel HROZNOVÝ NÁPOJ, řekla Mu Ježíšova matka: „Nemají HROZNOVÝ NÁPOJ.“ (Jan 2,3)
„Jakmile správce hostiny ochutnal vodu učiněnou HROZNOVÝM NÁPOJEM (nevěděl však, odkud byla, věděli to jen služebníci, kteří přinesli vodu), zavolal ženicha od toho správce hostiny a řekl mu: „Každý člověk nejprve dává dobrý HROZNOVÝ NÁPOJ, a když už se lidé hojně napijí, tehdy podává hostům ten horší. Ale ty jsi zachoval dobrý HROZNOVÝ NÁPOJ až doposud.“ (Jan 2,9-10)
„Ježíš přišel opět do Káně Galilejské, kde udělal z vody HROZNOVÝ NÁPOJ.“ (Jan 4,46)
„Je dobré nejíst maso, nepít HROZNOVÝ NÁPOJ ani nedělat to, o co tvůj bratr či sestra zakopává, nebo je to pro něj kámen úrazu a nebo ho to zeslabuje.“ (Ř 14,21)
„A neopíjejte se VÍNEM, ve kterém je rozhazovačnost, ale buďte naplněni v Duchu.“ (Ef 5,18)
„Podobně diakoni ať jsou důstojní, nejsou dvojjazyční, nevěnují se mnohému pití HROZNOVÉHO NÁPOJE, nejsou ziskuchtiví“ (1. Tim 3,8)
„Nepij už jen vodu, ale kvůli svému žaludku a častým nemocem užívej trochu HROZNOVÉHO NÁPOJE.“ (1. Tim 5,23)
„Stejně i starší ženy, ať mají příkladné úctyhodné chování, nejsou pomlouvačné, nejsou zotročeny přílišným pitím HROZNOVÉHO NÁPOJE a ať vyučují dobré věci.“ (Tit 2,3)
„Uslyšel jsem jakoby hlas v prostředku čtyř živých bytostí, který říkal: „Mírka pšenice za denár a tří mírky ječmene za denár. Olej a HROZNOVÝ NÁPOJ nezdražuj.“ (Zj 6,6)
„A druhý anděl ho následoval se slovy: „Padl, padl veliký Babylón, který dával napít všem národům VÍNO hněvu svého smilstva.“ (Zj 14,8)
„a bude pít VÍNO Božího hněvu, které je namícháno neředěné v kalichu Jeho hněvu!!“ (Zj 14,10)
„A to veliké město se stalo rozdělené na tři části a města národů padla. A veliký Babylón byl připomenut před Bohem a Bůh mu dal kalich VÍNA Svého zuřivého hněvu.“ (Zj 16,19)
„se kterou smilnili králové země a VÍNEM jejího smilstva se opili ti, kteří přebývají na zemi.“ (Zj 17,2)
„Neboť z VÍNA hněvu jejího smilstva pily všechny národy, králové země s ní smilnili a obchodníci země zbohatli z moci jejího zhýralého luxusu!!“ (Zj 18,3)
„skořice, indického koření, kadidla, vonného oleje, jiných kadidel, VÍNA, oleje, jemné pšeničné mouky, normální pšenice, tažného dobytka, ovcí, koní, povozů, těl a lidských duší…“ (Zj 18,13)
„Z Jeho úst vycházela ostrá šavle, aby s ní bil národy. A bude je pást železnou holí a bude šlapat VINNÝ lis vína zuřivého hněvu Boha, toho Všemocného.“ (Zj 19,15)Slovník:
-