PLÉTHÓ - řečtina
PLÉTHÓ (πλήθω)


→ ŘECKÉ SLOVO PLÉTHÓ
Strongovo číslo: 4130
Původní změní: πλήθω (alpha)
Zařazení: SLOVESO
Význam: Naplnit (v doslovném i duchovním smyslu)
Překlad (GRAFÉ): Naplnit
Stručná definice: Naplnit (ve fyzickém (naplnit loď rybami) i duchovním (naplněn Duchem svatým) smyslu), někdy ve smyslu dokončitPříbuzná slova:
πλήρης (plérés, v překladu: naplněný)
πληρόω (pléroó, v překladu: naplnit
πληρόω (pletho, v překladu: naplnitObsáhlá definice:
Znamená to dosl. naplnit (fyzicky, např. lodě rybami (Lk 5,7), v duchovním smyslu být např. naplněn Duchem svatým (Lk 1,15; hněvem (Lk 4,28), atd.). Někdy to znamená dokončit (např. naplnily se dny k porodu (Lk 1,57)
Výskyty v Bibli (24x):
„Ti otroci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které našli: špatné i dobré lidi. A svatba byla NAPLNĚNA stolovníky.“ (Mt 22,10)
„A hned jeden z nich vyběhl, vzal houbu, NAPLNIT ji zkyslým vínem, vložil to na rákosovou hůl a dal Mu napít.“ (Mt 27,48)
„Neboť bude veliký před Pánem, jistě nebude pít víno ani žádný alkoholický nápoj. A již od dělohy své matky bude NAPLNĚN Duchem svatým.“ (Lk 1,15)
„Když se NAPLNILY dny jeho posvátné služby, stalo se, že odešel do svého domu.“ (Lk 1,23)
„Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, stalo se, že v její děloze poskočilo miminko. A Alžběta byla NAPLNĚNA Duchem svatým a zvolala velikým křikem“ (Lk 1,41)
„Alžbětě se NAPLNILA doba k jejímu porodu. A porodila syna.“ (Lk 1,57)
„Jeho otec Zachariáš pak NAPLNĚN Duchem svatým prorokoval.“ (Lk 1,67)
„Když tam byli, stalo se, že se NAPLNILY dny, aby porodila.“ (Lk 2,6)
„Když se NAPLNILY dny jejich očišťování podle Mojžíšova zákona, přinesli Ho do Jeruzaléma, aby Ho postavili před Pána“ (Lk 2,22)
„Když to ti lidé v synagoze uslyšeli, byli všichni NAPLNĚNI hněvem.“ (Lk 4,28)
„Dali znamení těm na druhé lodi, kteří s nimi měli podíl na zisku, aby přišli a pomohli jim. Oni přišli a NAPLNILI obě lodě rybami, takže se až potápěly.“ (Lk 5,7)
„Všichni byli zcela bez sebe a oslavovali Boha. A NAPLNĚNI strachem říkali: „Dnes jsme viděli neuvěřitelné věci!“ (Lk 5,26)
„Oni však byli NAPLNĚNI bezohledností a diskutovali mezi sebou o tom, co by Ježíšovi udělali.“ (Lk 6,11)
„Protože to budou dny spravedlivé odplaty, aby se NAPLNILO všechno, co je psáno.“ (Lk 21,22)
„Všichni byli NAPLNĚNI Duchem svatým a začali mluvit různými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.“ (Sk 2,4)
„Byli NAPLNĚNI úžasem a byli zcela bez sebe z toho, co se mu stalo.“ (Sk 3,10)
„Petr jim tedy – NAPLNĚN Duchem svatým – řekl: „Vládci lidu a starší.“ (Sk 4,8)
„A všichni byli NAPLNĚNÍ Duchem svatým a s odhodláním mluvili Boží slovo.“ (Sk 4,31)
„Povstal velekněz a všichni ti, kteří byli s ním (ze skupiny saduceů) a byli NAPLNĚNÍ horlivostí.“ (Sk 5,17)
„Ananiáš odešel a vstoupil do domu. Položil na něj ruce a řekl: „Saule, bratře, Pán mě poslal, Ježíš, Ten, který se ti ukázal na cestě, po které jsi přišel... Abys znovu viděl a byl NAPLNĚN Duchem svatým.“ (Sk 9,17)
„Avšak Saul (zvaný také ‚Pavel‘)– NAPLNĚN Duchem svatým – na něj pohleděl a řekl“ (Sk 13,9)
„Když Židé uviděli zástupy, byli NAPLNĚNII žárlivostí a začali mluvit proti tomu, co řekl Pavel; a rouhali se.“ (Sk 13,45)
„A celé město bylo NAPLNĚNO zmatkem a nastalo pozdvižení. Zmocnili se silou Pavlových makedonských spolucestovatelů Gaia a Aristarchuse a jednomyslně je táhli do divadla.“ (Sk 19,29)Slovník (Novotný):
Naplněn, naplniti, naplniti se: Těchto výrazů jev bibli užito vedle původního smyslu býti pln něčeho [Dt 34:9; Ž 71:8 ; Ž 72:19; Sk 2:4;Ř 1:29; Ko 1:9], učiniti něco plným [Gn 1:28; 1S 16:1; 1Kr 8:10; Ž 65:10; Jr 13:12; Mt 13:48; L 5:7; Sk 2:2 , Sk 2:28; 1Tm 6:10] také ve významu: a) Dovršení Bohem ustanovené, určité doby [Gn 25:24; L 2:6; sr. Jr 25:12; Sk 7:30]. »Naplnil se čas« [Mk 1:15, sr. J 7:8] znamená »čas, určený Bohem, přišel« [sr. *plnost času Ga 4:4]. Takto Bohem ustanovený čas mohl býti předpovídán proroky. Proto n., n., n. se může být také b) označením toho, že předpovídaná událost se stala [2Pa 36:21]. Zvláště evangelia a Sk jsou plny těchto výrazů, jimiž Kral. překládají několik různých řeckých výrazů [Mt 1:22 ; Mt 2:15 , Mt 2:17 , Mt 2:23 ; Mt 4:14 ; Mt 8:17; L 4:21 ; L 18:31 ; L 21:22 ; L 24:44; J 12:38 ; J 13:18 ; J 19:24 , J 19:28; Sk 1:16 ; Sk 3:18]. Kral. někdy těmito výrazy překládají slova, jež doslovně znamenají c) učiniti, postaviti, vykonati, uskutečniti, tedy splniti přání, dokončiti úlohu, záměr, splniti přikázání [2S 7:25 ; 2S 14:22; 1Kr 2:4; 2Kr 23:24; 2Pa 10:15; Ř 13:8 sr. 8,4].
Některá místa v NZ zasluhují zvláštní pozornosti. L 21:24 mluví o »naplnění časů pohanů«. Myslí se na dobu, určenou Bohem, v níž pohané budou vládnouti nad Jerusalemem. Tato doba pomine [sr. Da 2:44n ; Da 7:18 - Da 7:22] příchodem nového období [éonu], v němž bude vládnouti lid Boží, - L 22:16 překládá Žilka ve smyslu c) »dokud se nesplní všecko v království Božím«, Hejčl: »dokud se nenaplní v království Božím«. Večeře Páně je tu prorockou předjímkou království Božího, jež přijde v plnosti až při druhém příchodu Kristovu [sr. L 9:27 ; L 19:11]. Pak teprve bude slavnost beránka dovršena jako vděčná vzpomínka na dosaženou spásu [sr. L 21:28 ; L 18:7n; Ř 8:23; Zj 15:3n sr. L 12:37 ; L 13:25 , L 13:29 ; L 14:15 ; L 22:30; Zj 3:20]. Podle Mt 5:17n Ježíš nepřišel rušiti zákona, ale naplniti, t. j. uskutečniti jeho pravý záměr a vystihnouti jeho pravý, »plný«, celostní smysl. Ježíš svým učením a dílem dovedl Písma k cíli [Kral. »konci«, sr. Ř 10:4], ke konečnému uskutečnění jejich smyslu. V Ježíši Kristu se stalo, splnilo všecko, o čem Písmo mluví [Mt 5:18]. - »Naplňte míru otců« [Mt 23:32], t. j. přidejte, doplňte ještě to, co vám chybí do plné rovnosti s otci, kteří mordovali proroky [sr. 1Te 2:16]. - »Jsem naplněn« [Fp 4:18] = jsem nasycen, spokojen, plně opatřen, bohat. - »Když naplněno bude vaše poslušenství« [2K 10:6] = jakmile se vaše poslušnost stane plnou, dokonalou [sr. totéž o radosti J 3:29 ; J 15:11 sr. 16,24; 17,13; 1J 1:4; 2J 1:12]. - Ř 15:19 nutno překládati: »Tak jsem mohl dokončiti kázání evangelia Kristova od Jerusalema v okruhu až po Illyrii« [Col] nebo »Tak jsem od Jerusalema a dokola až po Illyrii dovršil kázání evangelia v Kristu« [Žilka]. Totéž o slovu Božím: Ko 1:25. Pavel chce užitím slovesa n. vyjádřiti tu myšlenku, že rozšířením evangelia po světě byl uskutečněn odvěký plán Božího spasení a zároveň, že toto evangelium, jež spočívá na zaslíbení, bylo realisováno, splněno, vyplněno, uskutečněno. *Plnost. Vyplniti. Podle Ef 1:23 je církev plností Kristovou [sr. Ko 1:20]; v něm přebývá podstatně všecka plnost božství [Ko 2:9] a skrze něho v církvi. On sám všechno vším naplňuje [sr. Ko 2:10], takže se církev stává účastnou na božské plnosti.