PLÉRÉS - řečtina
PLÉROÓ (πληρόω)


→ ŘECKÉ SLOVO PLÉROÓ
Strongovo číslo: 4137
Původní změní: πληρόω, ες (pléroó)
Zařazení: Sloveso
Význam: Naplnit (v doslovném i duchovním smyslu)
Překlad (GRAFÉ): naplnit(87x), doplnit(1x)
Stručná definice: Naplnit - fyzicky (loď rybami), psychicky (naplnit hněvem, Duchem sv.), potažmo uskutečnit (naplnit proroctví), doplnit (k tomu, co chybí)Příbuzná slova:
πλήρης (plérés, v překladu: naplněný)
πληρόω (pléroó, v překladu: naplnit
πληρόω (pletho, v překladu: naplnitObsáhlá definice:
V překladu: naplnit (ve fyzickém smyslu), např.
„Když byla naplněna, vytáhli ji na břeh a posadili se, aby vysbírali to, co bylo dobré, a dali to do nádob, a co bylo špatné kvality, tak vyhodili ven.“ (Mt 13,48)
Přeneseně – být psychicky naplněn (tedy být něčím plný): „a byli naplněni ovocem spravedlnosti, které je skrze Ježíše Krista k slávě a chvále Boží.“ (Fil 1,11)
„A Dítě rostlo a sílilo na duchu; bylo naplněno moudrostí a byla na Něm Boží milost.“ (Lk 2,40)
Také doplnit (až po okraj, aby to bylo plné), dovršit to, co ještě není až po okraj naplněno:
„Každé údolí bude ZAPLNĚNO a každá hora a každý kopec bude snížen. A pokřivené bude přímé a hrbolaté cesty budou uhlazené.“ (Lk 3,5)
„Také vy naplňte míru svých otců!“ (Mt 23,32)
„Naplňte mojí radost, abyste měli stejné přemýšlení, stejnou lásku a byli v přemýšlení jedné duše.“ (Fil 2,2)
V tomto smyslu to znamená někdy uskutečnit, vykonat, zrealizovat (často ve smyslu: naplnění/uskutečnění proroctví):
„Vždyť kdo miluje druhého člověka, naplnil zákon.“ (Ř 13,8)
„Ježíš mu však odpověděl: „Připusť to nyní, neboť tak je to pro nás vhodné, abychom naplnili všechnu spravedlnost.“ On Mu tedy nebránil a Ježíš byl pokřtěn.“ (Mt 3,15)Ježíš přišel NAPLNIT ZÁKON… Co to znamená?
„Nedomnívejte se, že jsem přišel zničit Zákon nebo Proroky, nepřišel jsem je zničit, ale naplnit.“ (Mt 5,17)


Jak jsme si již uvedli výše, naplnit neznamená v žádném případě zrušit, nebo učinit neplatným, ale spíše dovršit, zrealizovat, doplnit to, co chybí do plné míry. V tomto smyslu to myslel i Ježíš. V kázání na hoře (Mt 5-7 kap.) čteme o tom, jak Kristus doplnil do plné míry zákon. Milovat Boha i člověka byly principy již ve Starém zákoně (Mt 5,17), ale farizeové je překroutili tak, že ze zákona udělali obtížnou věc, ubrali ze zákona lásku a zákonu tak něco chybělo. To něco Ježíš přišel doplnit (Mt 5,17).
O tom psali i apoštolové, kteří si všímali, že zákon o lásce k bližnímu má výsadní postavení:
„Neboť celý zákon je doplněn do plné míry v jednom prohlášení: ‚Miluj svého bližního jako sebe.‘“ (Gal 5,14)
„Vždyť kdo miluje druhého člověka, doplnil do plné míry zákon.“ (Ř 13,8)
Ježíš také přišel zákon uskutečnit (naplnit), aby se tak pro nás stal vzorem:
„aby byla naplněna/uskutečněna/doplněna do plné míry spravedlnost zákona v nás, kteří nechodíme podle těla, ale chodíme podle Ducha.“ (Ř 8,4)
Samotný Ježíšův příchod znamenal, že se naplnilo (uskutečnilo) všechno, co je o něm napsáno ve starém zákoně:
„Řekl jim: „Toto jsou slova, která jsem vám říkal, když jsem byl ještě s vámi: Musí se naplnit/uskutečnit všechno, co je o Mně psáno v Mojžíšově zákoně, v Prorocích a v Žalmech.“ (Lk 24,44)
Výskyty v Bibli (88x):
„Toto všechno se stalo, takže se NAPLNILO to, co bylo řečeno Pánem prostřednictvím proroka:“ (Mt 1,22)
„A byl tam až do doby, než Herodes zemřel, takže se NAPLNILO to, co bylo řečeno Pánem skrze proroka: ‚Z Egypta jsem povolal Svého syna.‘“ (Mt 2,15)
„Tehdy se NAPLNILO, co bylo řečeno prorokem Jeremiášem:“ (Mt 2,17)
„A když tam přišel, pobýval ve městě zvaném Nazaret, čímž se NAPLNILA řeč pronesená skrze proroky, totiž že bude nazván ‚Nazaretský.‘“ (Mt 2,23)
„Ježíš mu však odpověděl: „Připusť to nyní, neboť tak je to pro nás vhodné, abychom NAPLNILI všechnu spravedlnost.“ On Mu tedy nebránil a Ježíš byl pokřtěn.“ (Mt 3,15)
„takže se NAPLNIL výrok řečený skrze proroka Izaiáše:“ (Mt 4,14) „Nedomnívejte se, že jsem přišel zničit Zákon nebo Proroky, nepřišel jsem je zničit, ale NAPLNIT.“ (Mt 5,17)
„aby se NAPLNILA řeč pronesená prorokem Izaiášem: ‚On na sebe vzal naše slabosti a nesl naše onemocnění.‘“ (Mt 8,17)
„Takže se NAPLNILO to, co bylo řečeno prorokem Izaiášem:“ (Mt 12,17) „Takže se NAPLNILA řeč pronesená skrze proroka: ‚Otevřu svoje ústa v podobenstvích, vyhlásím věci ukryté od založení světa.‘“ (Mt 13,35)
„Když byla NAPLNĚNA, vytáhli ji na břeh a posadili se, aby vysbírali to, co bylo dobré, a dali to do nádob, a co bylo špatné kvality, tak vyhodili ven.“ (Mt 13,48)
„To se stalo, takže se NAPLNILO proroctví řečené skrze proroka“ (Mt 21,4) „Také vy NAPLŇTE míru svých otců!“ (Mt 23,32)
„Ale jak by se potom NAPLNILA Písma, podle kterých se to tak musí stát?“ (Mt 26,54)
„Avšak toto se stalo, takže se NAPLNILA prorocká Písma.“ (Mt 26,56) „Tehdy se NAPLNILO to, co bylo řečeno prostřednictvím proroka Jeremiáše: ‚A vzali třicet stříbrných, cenu Oceněného, který byl takto oceněn od izraelských synů“ (Mt 27,9)
„Když Ho ukřižovali, rozdělili si Jeho plášť: Metali o něj losy. Takže se NAPLNILO to, co bylo řečeno prorokem: ‚Rozdělili si Můj plášť a o Moje oblečení metali losem.‘“ (Mt 27,35)
„Říkal: „NAPLNIL se čas a přiblížilo se Boží království. Čiňte pokání a věřte v evangelium.“ (Mk 1,15)
„Každý den jsem byl u vás a vyučoval jsem v chrámě, ale nezmocnili jste se Mě. Ale toto se děje proto, aby se NAPLNILA Písma.“ (Mk 14,49)
„A NAPLNILO se Písmo: ‚Byl započítán mezi protizákonné lidi.‘“ (Mk 15,28)
„A hle: Budeš mlčet a nebudeš schopen mluvit až do dne, kdy se to stane, protože jsi neuvěřil mým slovům, která se ve svůj čas NAPLNÍ.“ (Lk 1,20)
„A Dítě rostlo a sílilo na duchu; bylo NAPLNĚNO moudrostí a byla na Něm Boží milost.“ (Lk 2,40)
„Každé údolí bude ZAPLNĚNO a každá hora a každý kopec bude snížen. A pokřivené bude přímé a hrbolaté cesty budou uhlazené.“ (Lk 3,5)
„Začal k nim promlouvat: „Dnes se toto Písmo NAPLNILO ve vašich uších.“ (Lk 4,21)
„Když Ježíš NAPLNIL všechna Svoje slova v uších lidu, vešel do Kafarnaum.“ (Lk 7,1)
„Ti se Mu ukázali ve slávě a mluvili o Jeho odchodu, který se měl NAPLNIT v Jeruzalémě.“ (Lk 9,31)
„A padnou ostřím meče a budou uváděni do zajetí mezi všemi národy a po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se neNAPLNÍ časy pohanů.“ (Lk 21,24) „Neboť vám říkám, že už nikdy nebudu jíst beránka, dokud ten pesachový beránek nedojde NAPLNĚNÍ v Božím království.“ (Lk 22,16)
„Řekl jim: „Toto jsou slova, která jsem vám říkal, když jsem byl ještě s vámi: Musí se NAPLNIT všechno, co je o Mně psáno v Mojžíšově zákoně, v Prorocích a v Žalmech.“ (Lk 24,44)
„Kdo má nevěstu, je ženich, avšak přítel ženicha je ten, kdo stojí, slyší ho a má velikou radost z ženichova hlasu. Proto je moje radost NAPLNĚNA.“ (Jan 3,29)
„Vy vystupte do Jeruzaléma na svátek, Já tam na tento svátek zatím nevystoupím, protože se Můj čas ještě NENAPLNIL.“ (Jan 7,8)
„Marie vzala libru čistého velmi cenného nardového vonného oleje, pomazala Ježíšovi nohy a utřela Mu ty nohy svými vlasy. A celý dům byl NAPLNĚN aromatickou vůní toho vonného oleje.“ (Jan 12,3)
„takže se NAPLNILO slovo proroka Izaiáše, který řekl: ‚Pane, kdo uvěří naší zvěsti? A komu bude odhalena Pánova paže?‘“ (Jan 12,38)
„Nemluvím o vás všech. Já vím, které jsem si vybral; ale aby se NAPLNILO Písmo: ‚Ten, který jí Můj chléb, pozdvihl proti Mně svou patu.‘“ (Jan 13,18)
„To jsem vám řekl, aby Moje radost byla ve vás a aby vaše radost byla NAPLNĚNA.“ (Jan 15,11)
„Takže se NAPLNILO slovo, které je napsáno v jejich zákoně: ‚Nenáviděli Mě bez příčiny.‘“ (Jan 15,25)
„Protože jsem vám řekl toto, vaše mysl je NAPLNĚNA bolestí.“ (Jan 16,6) „Až dosud jste za nic neprosili v Mém jménu. Proste a přijměte, aby vaše radost byla NAPLNĚNA.“ (Jan 16,24)
„Střežil jsem je a nikdo z nich nezahynul, kromě syna zatracení, takže se NAPLNILO Písmo.“ (Jan 17,12)
„Ale nyní přicházím k Tobě, a toto říkám na světě, aby měli v sobě NAPLNĚNÍ Mojí radosti.“ (Jan 17,13)
„Takže se NAPLNILO slovo, které bylo řečeno: ‚Nezahynul nikdo z těch, které jsi Mi dal.‘“ (Jan 18,9)
„Tak se NAPLNILO Ježíšovo slovo, které řekl, když naznačil, jakou smrtí má zemřít.“ (Jan 18,32)
„Řekli si tedy mezi sebou: „Netrhejme ji, ale losujme o ni, čí bude.“ Takže se NAPLNILO Písmo: ‚Rozdělili si Moje roucho a o Moje oblečení metali los.‘ Vskutku, vojáci to tedy tak udělali.“ (Jan 19,24)
„Stalo se to, takže se NAPLNILO Písmo: ‚Nebude Mu zlomena kost.‘“ (Jan 19,36)
„Muži bratři, muselo se NAPLNIT Písmo, které předpověděl Duch svatý skrze Davidova ústa ohledně Judy, který se stal vůdcem těch, již se zmocnili Ježíše.“ (Sk 1,16)
„A najednou nastal z nebe zvuk jakoby přicházejícího prudkého větru a NAPLNIL celý dům, kde seděli.“ (Sk 2,2)
„Učinil jsi Mi známé cesty života a NAPLNIL jsi Mě vnitřní radostí před Tvojí tváří.‘“ (Sk 2,28)
„Ale takto NAPLNIL Bůh to, co dříve vyhlásil skrze ústa všech proroků, totiž že Jeho Kristus bude trpět.“ (Sk 3,18)
„Petr však řekl: „Ananiáši, proč satan NAPLNIL tvoji mysl lhaním vůči Duchu svatému a dal jsi stranou nějaké peníze z výtěžku svého pozemku?“ (Sk 5,3)
„Nedal jsem vám snad jasné instrukce, abyste v tom jménu neučili? A hle: Jeruzalém jste NAPLNILI svým učením a chcete na nás přivést krev toho člověka.“ (Sk 5,28)
„Když se NAPLNILO čtyřicet let času, přišlo mu na mysl, aby navštívil své bratry, totiž syny Izraele.“ (Sk 7,23)
„Když se NAPLNILO čtyřicet let, ukázal se mu v pustině u hory Sinaj Pánův Posel – v plamenu ohně trnitého keře.“ (Sk 7,30)
„Když se NAPLNILO mnoho dnů, Židé se radili, že ho zavraždí.“ (Sk 9,23) „Když Barnabáš a Saul NAPLNILI svou službu, vrátili se do Jeruzaléma a vzali s sebou i Jana zvaného ‚Marek‘.“ (Sk 12,25)
„Zatímco Jan NAPLŇOVAL svoji závodní dráhu, řekl: ‚Nejsem ten, za koho mě pokládáte. Ale hle: Přichází po mně Ten, kterému nejsem hoden ani rozvázat sandály na Jeho nohou.‘“ (Sk 13,25)
„Neboť ti, kteří bydlí v Jeruzalémě a jejich vládci Ho nepoznali a odsoudili Ho – a tak NAPLNILY hlasy proroků, která se čtou každou sobotu.“ (Sk 13,27)
„A učedníci byli NAPLNĚNI radostí a Duchem svatým.“ (Sk 13,52)
„Odsud se plavili do Antiochie, kde byli kdysi svěřeni Boží milosti k dílu, které nyní NAPLNILI.“ (Sk 14,26)
„Po NAPLNĚNÍ těchto události si Pavel v duchu ustanovil, že projde Makedonií, Achají a půjde do Jeruzaléma.“ (Sk 19,21)
„Když se NAPLNILY dva roky, přijal svůj úřad Felixův nástupce Porcius Festus. Felix se však chtěl příznivě zavděčit židům, a tak nechal Pavla v poutech.“ (Sk 24,27)
„Jsou NAPLNĚNI veškerou nespravedlností, zlem, chamtivostí, špatností, jsou plní závisti, vražd, hádek, lsti, zlovolnosti,“ (Ř 1,29)
„aby byla NAPLNĚNA spravedlnost zákona v nás, kteří nechodíme podle těla, ale chodíme podle Ducha.“ (Ř 8,4)
„Vždyť kdo miluje druhého člověka, NAPLNIL zákon.“ (Ř 13,8)
„Bůh naděje ať vás NAPLNÍ veškerou radostí a pokojem ve víře, abyste se rozhojnili v naději a v moci Ducha svatého.“ (Ř 15,13)
„Moji bratři a sestry, jsem o vás přesvědčen, že i vy jste plní dobrosrdečnosti a NAPLNĚNI veškerým poznáním, takže jste schopni se i navzájem varovat.“ (Ř 15,14)
„Tak jsem od Jeruzaléma a kolem něj až Illyrii NAPLNIL zemi Kristovým evangeliem.“ (Ř 15,19)
„Jsem NAPLNĚN povzbuzením a moje radost se nadmíru rozrůstá nad všechno soužení.“ (2. Kor 7,4)
„přitom jsme připraveni potrestat veškerou neposlušnost, jakmile bude vaše poslušnost NAPLNĚNA.“ (2. Kor 10,6)
„Neboť celý zákon je NAPLNĚN v jednom prohlášení: ‚Miluj svého bližního jako sebe.‘“ (Gal 5,14)
„která je Jeho tělem, plností Toho, který všechno ve všem NAPLŇUJE.“ (Ef 1,23)
„Tak můžete poznat Kristovu lásku, převyšující každé poznání, abyste byli NAPLNĚNI k veškeré Boží plnosti.“ (Ef 3,19)
„Ten, který sestoupil, je také Tím, který vystoupil vysoko nade všechna nebesa, aby všechno NAPLNIL.“ (Ef 4,10)
„A neopíjejte se vínem, ve kterém je rozhazovačnost, ale buďte NAPLNĚNI v Duchu.“ (Ef 5,18)
„a byli NAPLNĚNI ovocem spravedlnosti, které je skrze Ježíše Krista k slávě a chvále Boží.“ (Fil 1,11)
„NAPLŇTE mojí radost, abyste měli stejné přemýšlení, stejnou lásku a byli v přemýšlení jedné duše.“ (Fil 2,2)
„Mám však všeho dost a ještě hojnost. Jsem vnitřně NAPLNĚN, protože jsem přijal od Epafrodita to, co je od vás: aromatickou příjemnou vůni, totiž vítanou oběť, která je přijatelná Bohu.“ (Fil 4,18)
„Můj Bůh NAPLNÍ každou vaši potřebu podle Svého bohatství ve slávě Ježíše Krista.“ (Fil 4,19)
„Proto se i my ode dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás modlit a prosit, abyste byli NAPLNĚNI poznáním Jeho vůle ve veškeré moudrosti a duchovním porozumění.“ (Kol 1,9)
„Této církvi jsem se stal diakonem podle Božího správcovství, které mi bylo dáno vůči vám, abych NAPLNIL Boží slovo“ (Kol 1,25)
„A vy jste NAPLNĚNI v Něm, který je hlavou každé vlády a autority.“ (Kol 2,10)
„A řekněte Archippovi: Hleď, abys náležitě NAPLNIL diakonii, kterou jsi přijal v Pánu.“ (Kol 4,17)
„Proto se také za vás stále modlíme, abyste byli hodni povolání našeho Boha a aby v moci NAPLNIL všechnu dobrou vůli pramenící z dobrosrdečnosti a skutku víry.“ (2. Tes 1,11)
„Vzpomínám na tvoje slzy a toužím tě vidět, abych byl NAPLNĚN radostí.“ (2. Tim 1,4)
„A NAPLNILO se Písmo: ‚I uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počítáno do spravedlnosti‘ a byl nazván Božím přítelem.“ (Jak 2,23)
„A toto vám píšeme, aby vaše radost byla NAPLNĚNÁ.“ (1. Jan 1,4)
„Mám vám ještě mnoho co psát, nechci to však dělat prostřednictvím papíru a inkoustu, ale mám naději, že k vám přijdu a budu s vámi mluvit od úst k ústům, aby naše radost byla NAPLNĚNA.“ (2. Jan 12)
„Buď bdělý a upevni to, co ještě zůstává a je na umření. Neboť jsem neshledal, že tvoje skutky jsou před Mým Bohem NAPLNĚNÉ.“ (Zj 3,2)
„A každému bylo dáno bílé dlouhé roucho a bylo jim řečeno, aby ještě krátký čas odpočinuli, dokud se NENAPLNÍ jejich spoluotroci a bratři, kteří mají být zabíjeni tak jako oni.“ (Zj 6,11)Slovník (Novotný):
Naplněn, naplniti, naplniti se: Těchto výrazů jev bibli užito vedle původního smyslu býti pln něčeho [Dt 34:9; Ž 71:8 ; Ž 72:19; Sk 2:4;Ř 1:29; Ko 1:9], učiniti něco plným [Gn 1:28; 1S 16:1; 1Kr 8:10; Ž 65:10; Jr 13:12; Mt 13:48; L 5:7; Sk 2:2 , Sk 2:28; 1Tm 6:10] také ve významu: a) Dovršení Bohem ustanovené, určité doby [Gn 25:24; L 2:6; sr. Jr 25:12; Sk 7:30]. »Naplnil se čas« [Mk 1:15, sr. J 7:8] znamená »čas, určený Bohem, přišel« [sr. *plnost času Ga 4:4]. Takto Bohem ustanovený čas mohl býti předpovídán proroky. Proto n., n., n. se může být také b) označením toho, že předpovídaná událost se stala [2Pa 36:21]. Zvláště evangelia a Sk jsou plny těchto výrazů, jimiž Kral. překládají několik různých řeckých výrazů [Mt 1:22 ; Mt 2:15 , Mt 2:17 , Mt 2:23 ; Mt 4:14 ; Mt 8:17; L 4:21 ; L 18:31 ; L 21:22 ; L 24:44; J 12:38 ; J 13:18 ; J 19:24 , J 19:28; Sk 1:16 ; Sk 3:18]. Kral. někdy těmito výrazy překládají slova, jež doslovně znamenají c) učiniti, postaviti, vykonati, uskutečniti, tedy splniti přání, dokončiti úlohu, záměr, splniti přikázání [2S 7:25 ; 2S 14:22; 1Kr 2:4; 2Kr 23:24; 2Pa 10:15; Ř 13:8 sr. 8,4].
Některá místa v NZ zasluhují zvláštní pozornosti. L 21:24 mluví o »naplnění časů pohanů«. Myslí se na dobu, určenou Bohem, v níž pohané budou vládnouti nad Jerusalemem. Tato doba pomine [sr. Da 2:44n ; Da 7:18 - Da 7:22] příchodem nového období [éonu], v němž bude vládnouti lid Boží, - L 22:16 překládá Žilka ve smyslu c) »dokud se nesplní všecko v království Božím«, Hejčl: »dokud se nenaplní v království Božím«. Večeře Páně je tu prorockou předjímkou království Božího, jež přijde v plnosti až při druhém příchodu Kristovu [sr. L 9:27 ; L 19:11]. Pak teprve bude slavnost beránka dovršena jako vděčná vzpomínka na dosaženou spásu [sr. L 21:28 ; L 18:7n; Ř 8:23; Zj 15:3n sr. L 12:37 ; L 13:25 , L 13:29 ; L 14:15 ; L 22:30; Zj 3:20]. Podle Mt 5:17n Ježíš nepřišel rušiti zákona, ale naplniti, t. j. uskutečniti jeho pravý záměr a vystihnouti jeho pravý, »plný«, celostní smysl. Ježíš svým učením a dílem dovedl Písma k cíli [Kral. »konci«, sr. Ř 10:4], ke konečnému uskutečnění jejich smyslu. V Ježíši Kristu se stalo, splnilo všecko, o čem Písmo mluví [Mt 5:18]. - »Naplňte míru otců« [Mt 23:32], t. j. přidejte, doplňte ještě to, co vám chybí do plné rovnosti s otci, kteří mordovali proroky [sr. 1Te 2:16]. - »Jsem naplněn« [Fp 4:18] = jsem nasycen, spokojen, plně opatřen, bohat. - »Když naplněno bude vaše poslušenství« [2K 10:6] = jakmile se vaše poslušnost stane plnou, dokonalou [sr. totéž o radosti J 3:29 ; J 15:11 sr. 16,24; 17,13; 1J 1:4; 2J 1:12]. - Ř 15:19 nutno překládati: »Tak jsem mohl dokončiti kázání evangelia Kristova od Jerusalema v okruhu až po Illyrii« [Col] nebo »Tak jsem od Jerusalema a dokola až po Illyrii dovršil kázání evangelia v Kristu« [Žilka]. Totéž o slovu Božím: Ko 1:25. Pavel chce užitím slovesa n. vyjádřiti tu myšlenku, že rozšířením evangelia po světě byl uskutečněn odvěký plán Božího spasení a zároveň, že toto evangelium, jež spočívá na zaslíbení, bylo realisováno, splněno, vyplněno, uskutečněno. *Plnost. Vyplniti. Podle Ef 1:23 je církev plností Kristovou [sr. Ko 1:20]; v něm přebývá podstatně všecka plnost božství [Ko 2:9] a skrze něho v církvi. On sám všechno vším naplňuje [sr. Ko 2:10], takže se církev stává účastnou na božské plnosti.