PLÉRÉS - řečtina
PLÉRÉS (πλήρης)


→ ŘECKÉ SLOVO PLÉRÉS
Strongovo číslo: 4134
Původní změní: πλήρης, ες (plérés)
Zařazení: Přídavné jméno
Význam: Naplnit (v doslovném i duchovním smyslu)
Překlad (GRAFÉ): plný(16)
Stručná definice: Plný (ve fyzickém (nůže plné chleba) i duchovním (naplněn Duchem svatým) smyslu), někdy ve smyslu být kompletní (plná odměna)Příbuzná slova:
πλήρης (plérés, v překladu: naplněný)
πληρόω (pléroó, v překladu: naplnit
πληρόω (pletho, v překladu: naplnitObsáhlá definice:
Znamená naplnit - ve fyzickém smyslu (plné nůže chleba (Mt 14,20), nebo v duchovním smyslu (plný Ducha svatého (Lk 4,1). V jednom případě to znamená kompletní, bez ztráty (vzít plnou odměnu (2. Jan 8)


Výskyty v Bibli (26x):
„A všichni jedli a byli nasyceni. Vysbírali pak kousky chleba, které byly navíc: Dvanáct PLNÝCH nůší.“ (Mt 14,20)
„A všichni jedli a byli nasyceni. Vysbírali pak kousky chleba, které byly navíc: sedm PLNÝCH velkých košů.“ (Mt 15,37)
„Země sama od sebe přináší užitek: Nejprve stéblo, potom klas a potom PLNOhodnotné obilí v klasu.“ (Mk 4,28)
„Nevzpomínáte si, když jsem lámal pět chlebů pro pět tisíc lidí – kolik PLNÝCH nůší kousků chleba jste sesbírali?“ Řekli Mu: „Dvanáct.“ (Mk 8,19)
„Ježíš se PLNÝ Ducha svatého vrátil z Jordánu. A Duch ho vodil v poušti.“ (Lk 4,1)
„Když byl v jednom městě, stalo se, hle: byl tam muž PLNÝ malomocenství. Když uviděl Ježíše, padl na tvář a prosil Ho: „Pane, pokud chceš, můžeš mě očistit.“ (Lk 5,12)
„Viděli jsme Jeho slávu, slávu jakou má od Otce jedinečný Syn, PLNÝ milosti a pravdy.“ (Jan 1,14)
„Bratři, vyberte ze svého středu muže – sedm osvědčených mužů PLNÝCH Ducha a moudrosti – které bychom ustanovili nad touto potřebnou prací.“ (Sk 6,3)
„Vybrali Štěpána (muže PLNÉHO víry a Ducha svatého), Filipa, Prochora, Nikanóra, Timóna, Parmenase a Nikolase, proselytu z Antiochie“ (Sk 6,5)
„Štěpán, PLNÝ víry a moci, konal mezi lidmi zázraky a veliká znamení.“ (Sk 6,8)
„On však PLNÝ Ducha svatého pohlédl do nebe a uviděl Boží slávu a Ježíše stojícího po Boží pravici.“ (Sk 7,55)
„V Joppe byla jedna učednice jménem Tabita, což přeloženo zní: ‚Dorkas‘. Ta byla PLNÁ dobrých skutků a příspěvků pro chudé, které dávala.“ (Sk 9,36)
„Byl totiž dobrým mužem, PLNÝM Ducha svatého a víry. A značně veliký zástup se přidal k Pánu.“ (Sk 11,24)
„Ó ty ďáblův synu, PLNÝ veškeré lsti a zločinu, nepříteli vší spravedlnosti: Nepřestaneš převracet Pánovy přímé cesty?“ (Sk 13,10) „Když to uslyšeli, byli PLNI hněvu a křičeli: „Veliká je efezská Artemis!“ (Sk 19,28)
„Dávejte si pozor, abyste neztratili to, na čem jste pracovali, ale abyste vzali PLNOU odměnu.“ (2. Jan 8)Slovník (Novotný):
Naplněn, naplniti, naplniti se: Těchto výrazů jev bibli užito vedle původního smyslu býti pln něčeho [Dt 34:9; Ž 71:8 ; Ž 72:19; Sk 2:4;Ř 1:29; Ko 1:9], učiniti něco plným [Gn 1:28; 1S 16:1; 1Kr 8:10; Ž 65:10; Jr 13:12; Mt 13:48; L 5:7; Sk 2:2 , Sk 2:28; 1Tm 6:10] také ve významu: a) Dovršení Bohem ustanovené, určité doby [Gn 25:24; L 2:6; sr. Jr 25:12; Sk 7:30]. »Naplnil se čas« [Mk 1:15, sr. J 7:8] znamená »čas, určený Bohem, přišel« [sr. *plnost času Ga 4:4]. Takto Bohem ustanovený čas mohl býti předpovídán proroky. Proto n., n., n. se může být také b) označením toho, že předpovídaná událost se stala [2Pa 36:21]. Zvláště evangelia a Sk jsou plny těchto výrazů, jimiž Kral. překládají několik různých řeckých výrazů [Mt 1:22 ; Mt 2:15 , Mt 2:17 , Mt 2:23 ; Mt 4:14 ; Mt 8:17; L 4:21 ; L 18:31 ; L 21:22 ; L 24:44; J 12:38 ; J 13:18 ; J 19:24 , J 19:28; Sk 1:16 ; Sk 3:18]. Kral. někdy těmito výrazy překládají slova, jež doslovně znamenají c) učiniti, postaviti, vykonati, uskutečniti, tedy splniti přání, dokončiti úlohu, záměr, splniti přikázání [2S 7:25 ; 2S 14:22; 1Kr 2:4; 2Kr 23:24; 2Pa 10:15; Ř 13:8 sr. 8,4].
Některá místa v NZ zasluhují zvláštní pozornosti. L 21:24 mluví o »naplnění časů pohanů«. Myslí se na dobu, určenou Bohem, v níž pohané budou vládnouti nad Jerusalemem. Tato doba pomine [sr. Da 2:44n ; Da 7:18 - Da 7:22] příchodem nového období [éonu], v němž bude vládnouti lid Boží, - L 22:16 překládá Žilka ve smyslu c) »dokud se nesplní všecko v království Božím«, Hejčl: »dokud se nenaplní v království Božím«. Večeře Páně je tu prorockou předjímkou království Božího, jež přijde v plnosti až při druhém příchodu Kristovu [sr. L 9:27 ; L 19:11]. Pak teprve bude slavnost beránka dovršena jako vděčná vzpomínka na dosaženou spásu [sr. L 21:28 ; L 18:7n; Ř 8:23; Zj 15:3n sr. L 12:37 ; L 13:25 , L 13:29 ; L 14:15 ; L 22:30; Zj 3:20]. Podle Mt 5:17n Ježíš nepřišel rušiti zákona, ale naplniti, t. j. uskutečniti jeho pravý záměr a vystihnouti jeho pravý, »plný«, celostní smysl. Ježíš svým učením a dílem dovedl Písma k cíli [Kral. »konci«, sr. Ř 10:4], ke konečnému uskutečnění jejich smyslu. V Ježíši Kristu se stalo, splnilo všecko, o čem Písmo mluví [Mt 5:18]. - »Naplňte míru otců« [Mt 23:32], t. j. přidejte, doplňte ještě to, co vám chybí do plné rovnosti s otci, kteří mordovali proroky [sr. 1Te 2:16]. - »Jsem naplněn« [Fp 4:18] = jsem nasycen, spokojen, plně opatřen, bohat. - »Když naplněno bude vaše poslušenství« [2K 10:6] = jakmile se vaše poslušnost stane plnou, dokonalou [sr. totéž o radosti J 3:29 ; J 15:11 sr. 16,24; 17,13; 1J 1:4; 2J 1:12]. - Ř 15:19 nutno překládati: »Tak jsem mohl dokončiti kázání evangelia Kristova od Jerusalema v okruhu až po Illyrii« [Col] nebo »Tak jsem od Jerusalema a dokola až po Illyrii dovršil kázání evangelia v Kristu« [Žilka]. Totéž o slovu Božím: Ko 1:25. Pavel chce užitím slovesa n. vyjádřiti tu myšlenku, že rozšířením evangelia po světě byl uskutečněn odvěký plán Božího spasení a zároveň, že toto evangelium, jež spočívá na zaslíbení, bylo realisováno, splněno, vyplněno, uskutečněno. *Plnost. Vyplniti. Podle Ef 1:23 je církev plností Kristovou [sr. Ko 1:20]; v něm přebývá podstatně všecka plnost božství [Ko 2:9] a skrze něho v církvi. On sám všechno vším naplňuje [sr. Ko 2:10], takže se církev stává účastnou na božské plnosti.