HADES - hades
HADES (ᾍδης)


→ ŘECKÉ SLOVO HADES
Strongovo číslo: 86
Původní změní: ᾍδης, ου, ὁ (hades)
Zařazení: podstatné jméno, rod mužský
Význam: hloubka, hrob, smrt (v doslovném a hlavně obrazném smyslu)
Překlad (GRAFÉ): hades (10x)
Stručná definice: Ekvivalent hebrejského slova šeol; obě slova znamenají hlubinu, hrob, smrt (v doslovném i obrazném smyslu)Příbuzná slova (VÝZNAMEM, NE ZNĚNÍM):
ἄβυσσος (abyssos), v překladu: abyss
ᾍδης (hades), v překladu: hádes
γέεννα (gehenna), v překladu: gehenna (peklo)
ταρταρόω (tartaroó), v překladu: uvrhnout do tartaru
(Hebrejské slovo šeol)Obsáhlá definice:
Jedno ze slov, které se v českých překladech překládá jako 'peklo' (případně záhrobí, podsvětí, apod.), některé překlady (jako překlad Miloše Pavlíka a částečně ČSP) tento výraz překládají neutrálně - 'hádes'. Mezi slova, která se překládají slovem PEKLO, patří řecká slova HÁDES, GEHENNA a hebrejské slovo ŠEOL.
Řecké slovo ᾍδης (hádes) se skládá z předpony ἄλφα (ne, proti, negovat) a εἶδος (vzezření, vzhled, to, co jde vidět), tedy dosl. neviděné místo („místo tmy“).
V pohanské představě byl Hádes bůh podsvětí, kam lidé odcházeli po smrti. Pokud se ale podíváme do Bible, slovo hádes má jiný význam. Jedná se o ekvivalent hebrejského slova ŠEOL, které označuje ve SZ hrob, jámu, hlubinu, smrt v doslovném smyslu (nejčastěji) a někdy se v prorocké literatuře (plné obrazů a symbolů) používá také pro smrt v obrazném slova smyslu. Že je hebrejský šeol ekvivalentem řeckého hadesu, vyplývá jednak z řeckého překladu SZ (LXX), kde je šeol překládán většinou slovem hádes, tak také ze Sk 2,27.31, kde Petr cituje SZ žalm, ve kterém je v hebrejštině použito šeol, ale v NZ řečtině je nahrazeno právě hádesem (pozn. z tohoto důvodu někteří vykladatelé tvrdí, že Kristus po své smrti vstoupil do 'pekla').
V NZ se na význam hebrejského šeol navazuje – i zde znamená hlubinu (Mt 11,23; Lk 10,15), odkazuje doslovnou smrt (Mt 16,18; 1. Kor 15,55 (jen některé rukopisy) nebo obrazné vyjádření smrti (Lk 16,23; Zj 1,18; 6,8; 20,13-14).


Výskyty v Bibli (10x):
Výskyty v Bibli: „A ty, Kafarnaum, které jsi vyvýšeno až k nebi – sestoupíš až do HÁDESU!“ (Mt 11,23)
„Říkám ti však, že jsi Petr (tj. skalka). A na té Skále vybuduji Svou církev a brány HÁDES ji nepřemohou.“ (Mt 16,18)
„A ty, Kafarnaum, jsi snad vyvýšeno až do nebe? Až do HÁDESU sestoupíš...“ (Lk 10,15)
„A v HÁDESU pozdvihl své oči v trápení a uviděl v dálce Abrahama a Lazara na jeho hrudi.“ (Lk 16,23)
„…protože nezanecháš Moji duši v HÁDESU, ani nedáš Zbožnému uvidět úplnou zkázu. …Když to před sebou uviděl, mluvil o Kristově vzkříšení, totiž že nebude zanechán v HÁDESU, ani Jeho tělo neuvidí úplnou zkázu.“ (Sk 2,27.31)
„Kde je, HÁDESI, tvoje vítězství?“ (1. Kor 15,55)
„Byl jsem mrtev, a hle: Jsem živ na věky věků. Amen. A mám klíče od smrti i HÁDESU.“ (Zj 1,18)
„A uviděl jsem hle: Zelený kůň a jméno toho, který na něm seděl, bylo Smrt; a HÁDES ho následoval.“ (Zj 6,8)
„A moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm. A Smrt a HÁDES vydali mrtvé, kteří byli v nich. A každý byl souzen podle svých skutků. Smrt a Hádes pak byli vhozeni do ohnivého jezera. To je ta druhá smrt – ohnivé jezero.“ (Zj 20,13-14)


Slovník (-):