GEENA - řečtina
GEENA (γέεννα)


→ ŘECKÉ SLOVO GEENA
Strongovo číslo: 1067
Původní změní: γέεννα, ης, ἡ (geena)
Zařazení: podstatné jméno, rod ženský
Význam: gehena, peklo, prokleté místo
Překlad (GRAFÉ): gehenna (12x)
Stručná definice: původně označení Úholí Hinnom, prokleté místo u Jeruzaléma. Přeneseně: peklo, tj. místo zatraceníPříbuzná slova (VÝZNAMEM, NE ZNĚNÍM):
ἄβυσσος (abyssos), v překladu: abyss
ᾍδης (hades), v překladu: hádes
γέεννα (gehenna), v překladu: gehenna (peklo)
ταρταρόω (tartaroó), v překladu: uvrhnout do tartaruObsáhlá definice:
Gehena – původně označení pro Údolí Hinom (hebrj. gay – údolí, Hinnom – název) - místo, které se nacházelo na jihu a východě od Jeruzaléma.

V odobí SZ se tam pálili malé děti v náruči rozžhavené sochy pohanského boha Molocha:
„vystavěli návrší Tófet, které je v údolí Hinómova syna, aby spalovali své syny a své dcery ohněm, což jsem jim nepřikázal, ani mi nic takového nepřišlo na mysl. Proto hle, přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy se už nebude říkat: Tófet ani údolí Hinómova syna, ale údolí zabíjení, a budou pohřbívat v Tófetu, až už nebude místo.“ (Jer 7,31-21)
„Proto hle, přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy se už toto místo nebude nazývat Tófet, ani údolí Hinómova syna, ale údolí zabíjení.“ (Jer 19,6)
„Vystavěli Baalova návrší, která jsou v údolí Hinómova syna, aby prováděli ohněm své syny a své dcery Molekovi, což jsem jim nepřikázal a ani mi nepřišlo na mysl, aby činili takovou ohavnost a sváděli Judu ke hříchu.“ (Jer 32,35)
„[Achaz] Obětoval v údolí Hinómova syna a spálil své syny ohněm podle ohavností pohanských národů, které Hospodin před syny Izraele vyhnal.“ (2. Par 28,3)
„[Menaše] On provedl své syny ohněm v údolí syna Hinómova, zabýval se hadačstvím…“ (2. Par 33,6)
Tuto strašnou pohanskou praktiku ukončil až zbožný král Jóšijáš:
„Tófet, který je v údolí Hinómova syna, také znečistil, aby nikdo neprováděl svého syna či dceru ohněm Molekovi.“ (2. Král 23,10)

V období NZ tam házeli odpad a spalovali mrtvá těla zvířat a zločinců. Toto místo židé přeneseně používalo pro 'peklo', tedy místo zatracení pro všechny, kteří nebudou spaseni (Mt 5,22.29; Mk 10,28...), nebo pro obecné vyjádření něčeho prokletého a zlého ('pekelný' člověk 23,15; 'pekelný' jazyk Jak 3,6).

Výskyty v Bibli (9x):
„Já vám však pravím, že soudu propadne každý, kdo se bez příčiny hněvá na svého bratra. Kdo by svému bratru řekl: ‚Raka ‘, propadne veleradě. Kdo by mu řekl: ‚Blázne‘, propadne ohnivé GEHENNĚ.“ (Mt 5,22)
„Jestliže tě tvé pravé oko svádí, vyjmi je a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo vrženo do GEHENNY.“ (Mt 5,29)
„A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni ji a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo odešlo do GEHENNY.“ (Mt 5,30) „A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte toho, kdo může i duši i tělo zahubit v GEHENNĚ.“ (Mt 10,28)
„A jestliže tě svádí tvé oko, vyjmi je a odhoď; lépe je pro tebe, abys vešel do života jednooký, než abys měl obě oči, a byl uvržen do ohnivé GEHENNY.“ (Mt 18,9)
„Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci, protože obcházíte moře i souš, abyste získali jednoho proselytu; a když se jím stane, děláte z něho syna GEHENNY, dvakrát horšího, než jste sami.“ (Mt 23,15)
„Hadi, plemeno zmijí! Jak uniknete trestu GEHENNY?“ (Mt 23,33)
„Svádí-li tě tvá ruka, utni ji. Lépe je pro tebe do života vejít zmrzačený, než mít obě ruce a odejít do GEHENNY do neuhasitelného ohně.“ (Mk 9,43)
„A svádí-li tě tvá noha, utni ji. Lepší je pro tebe do života vejít chromý, než mít obě nohy a být hozen do GEHENNY“ (Mk 9,45)
„A svádí-li tě tvé oko, vyjmi je. Lépe je pro tebe do Božího království vejít jednooký, než mít obě oči a být hozen do GEHENNY“ (Mk 9,47)
„Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má pravomoc vás po zabití uvrhnout do GEHENNY. Ano, pravím vám, toho se bojte.“ (Lk 12,5)
„I jazyk je oheň, svět nepravosti; jazyk je mezi našimi údy ten, který poskvrňuje celé tělo, zapaluje běh našeho života a sám je zapalován GEHENNOU.“ (Jak 3,6)


Slovník (-):