ANOMIA - řečtina
ANOMIA (ἀνομία)


→ ŘECKÉ SLOVO ANOMIA
Strongovo číslo: 458
Původní změní: ἀνομία, ας, ἡ (anomia)
Zařazení: podstatné jméno, rod řenský
Význam: protizákonnost, proušení zákona
Překlad (GRAFÉ): protizákonnost(15x)
Stručná definice: Dosl. proti-zákonnost, porušování Božího zákona, opak zachovávání zákona (Sk 23,3; Ř 2,12)


Obsáhlá definice:
Z předpony ἀ (opak, ne, proti, bez) a νόμος (zákon, princip), tedy dosl. proti-zákonnost.


Příbuzná slova:
νόμος (nomos), v překladu: zákon, princip
ἔννομος (ennomos), v překladu: zákonný
ἀνομία (anomia), v překladu: proti-zákonnost
ἄνομος (anomia), v překladu: proti-zákonní.Obsáhlá definice:
Opak spravedlnosti (Ř 6,19; 2. Kor 6,14; žid 1,9), ke které máme jako lidé sklon (Ř 6,19). Naše skutky protizákonnosti mohou být lidem odpuštěny (Ř 4,7; Tit 2,14; žid 10,17).
Toto slovo vyjadřuje, co je to vlastně hřích:
"Každý, kdo koná hřích, koná také PROTIZÁKONNOST. A hřích je PROTIZÁKONNOST." (1.Jan 3,4)Výskyty v Bibli (15x):
"A tehdy vůči nim veřejně prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode Mě vy, kteří děláte PROTIZÁKONNOST.‘" (Mt 7,23)
"Syn člověka pošle Svoje anděly a ti vysbírají z Jeho království všechno, co svádělo k hříchu, a ty, kteří vykonávají PROTIZÁKONNOST." (Mt 13,41)
"Tak i vy zvenčí vypadáte vůči lidem vskutku spravedlivě, ale uvnitř jste plní pokrytectví a PROTIZÁKONNOSTI." Mt 23,28)
"...a skrze to se rozmnoží PROTIZÁKONNOST; vychladne láska mnoha lidí." (Mt 24,12) "Blahoslavení, kterým je prominuta PROTIZÁKONNOST a kterým jsou zakryty hříchy." (Ř 4,7)
"Kvůli slabosti vašeho těla vám to řeknu po lidsku: Jako jste totiž své orgány vydávali do otroctví nečistotě a PROTIZÁKONNOSTI k další PROTIZÁKONNOSTI, tak nyní vydávejte své orgány do otroctví spravedlnosti k posvěcení." (Ř 6,19)
"A nebuďte nerovnoměrně zapřaženi do jednoho jha s nevěřícími. Vždyť jaký je podíl spravedlnosti a PROTIZÁKONOSTI? Jaké je společenství světla s temnotou?" (2. Kor 6,14)
"Ať vás nikdo žádným způsobem zcela neoklame, protože nenastane Pánův den, dokud nejprve nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ‚člověk PROTIZÁKONNOSTI‘, ten syn zatracení. ...Vždyť to tajemství PROTIZÁKONNOSTI již působí, dokud Ten, kdo ho nyní drží zpět, nebude z prostředku vzat." (2. Tes 2,3.7)
"Ten dal sám Sebe za nás, aby nás zaplacením výkupného vykoupil od veškeré PROTIZÁKONNOSTI a očistil Svůj vyvolený lid, který je aktivní v dobrých skutcích. "(Tit 2,14)
"Miloval jsi spravedlnost a nenáviděl jsi protizákonnost." (žid 1,9)
"dodává: ‚A na jejich hříchy a na jejich PROTIZÁKONNOSTI už jistě nevzpomenu.‘" (žid 10,17)
"Každý, kdo koná hřích, koná také PROTIZÁKONNOST. A hřích je PROTIZÁKONNOST." (1.Jan 3,4)


Slovník: