EUAGGELIZO - řečtina
EUAGGELIZO (εὐαγγελίζω)


→ ŘECKÉ SLOVO EUAGGELIZO
Strongovo číslo: 2097
Původní změní: εὐαγγελίζω (euaggelizo)
Zařazení: sloveso
Význam: přinést dobrou zprávu (obecně, v NZ hlavně o spasení)
Překlad (GRAFÉ): přinést dobrou zprávu(4x), kázat evangelium(50x)
Stručná definice: Přinášet dobrou zprávu v obecném smyslu, v NZ se používalo pro kázání evangelia (radostná zpráva o spasení)Podstatné jméno εὐαγγέλιον (euaggelion), v překladu: evangelium, od toho je odvozeno sloveso εὐαγγελίζω (evangelizovat, kázat evangelium), od tohoto slova je odvozeno i εὐαγγελιστής (evangelista, člověk přinášející evangelium).

Z předpony eu (εὖ - v překladu: dobře) a aggelos (ἄγγελος – v překladu: anděl, posel), tedy být poslán k oznámení dobrých zpráv.

Obsáhlá definice:
Řecké slovo se používá k vyjádření (obecně) přinášení dobré zprávy, původně bez návaznosti na křesťanské evangelium:
„Anděl mu odpověděl: „Já jsem Gabriel, který stojí před Bohem. A byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a přinesl ti tuto dobrou zprávu.“ (Lk 1,19)
„Nyní však k nám od vás přišel Timoteus a přinesl nám dobré zprávy ohledně vaší víry a lásky, totiž že na nás vždy vzpomínáte v dobrém a že nás toužíte vidět tak, jako i my vás.“ (1. Tes 3,6)
„Ale ve dnech hlasu sedmého anděla – když se bude troubit – bude dokončeno Boží tajemství, jak to oznámil v dobré zprávě Svým otrokům, těm prorokům.“ (Zj 10,7)

Později se ujalo jako vyjádření toho, když je kázána radostná křesťanská zvěst o spasení:
„‚Slepí prohlédli, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají z mrtvých a žebrákům je KÁZÁNO EVANGELIUM.‘“ (Mt 11,5)
„Někteří z nich byli muži z Kypru a z Kyrény. Ti přišli do Antiochie a říkali evangelium také Helénistům; KÁZALI EVANGELIUM Ježíše Krista.“ (Sk 11,20)
„A my vám KÁŽEME EVANGELIUM, že to zaslíbení, které se stalo našim otcům, Bůh naplnil nám, jejich dětem, když vzkřísil Ježíše.“ (Sk 13,32)
Atd. atd.
Někdy je toto slovo použito ve spojení se SZ:
„Ale všichni neuposlechli EVANGELIUM, vždyť Izaiáš říká: ‚Pane, kdo uvěří naší zvěsti?‘“ (Ř 10,16 - zde podstatné jméno euaggelion)
„A uviděl jsem jiného anděla, jak letí prostředkem nebe a má KÁZAT věčné EVANGELIUM těm, kteří jsou usídleni na zemi, a každému národu, kmenu, jazyku a lidu.“ (Zj 14,6)

Použití v Bibli (54x v Bibli):
„‚Slepí prohlédli, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají z mrtvých a žebrákům je KÁZÁNO EVANGELIUM.‘“ (Mt 11,5)
„Anděl mu odpověděl: „Já jsem Gabriel, který stojí před Bohem. A byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a PŘINESL ti tuto DOBROU ZPRÁVU.“ (Lk 1,19)
„Anděl jim řekl: „Nebojte se. Neboť hle: PŘINESL jsem vám DOBROU ZPRÁVU o veliké radosti, která je určena všem lidem.“ (Lk 2,10)
„Takto a také mnoha jinými výroky napomínal; KÁZAL lidem EVANGELIUM.“ (Lk 3,18)
„‚Duch Páně je nade Mnou, protože Mě pomazal k tomu, abych KÁZAL EVANGELIUM chudým lidem, poslal Mě uzdravit ty, kteří jsou zlomení v mysli, kázat zajatým lidem propuštění, slepým lidem obnovení zraku, vyslat zničené lidi v propuštění“ (Lk 4,18)
„On jim však řekl: „Musím KÁZAT EVANGELIUM Božího království také dalším městům, protože jsem k tomu poslán.“ (Lk 4,43)
„Ježíš jim odpověděl: „Jděte a podejte zprávu Janovi o tom, co vidíte a slyšíte: Slepým je navrácen zrak, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají z mrtvých a žebrákům je KÁZÁNO EVANGELIUM.“ (Lk 7,22)
„Potom se stalo, že cestoval skrze města a vesnice, rozhlašoval a KÁZAL EVANGELIUM Božího království; bylo s Ním těch dvanáct učedníků.“ (Lk 8,1)
„A vyšli, procházeli skrze vesnice, KÁZALI EVANGELIUM a všude uzdravovali.“ (Lk 9,6)
„Zákon a Proroci až do Jana – od tehdy je KÁZÁNO EVANGELIUM Božího království a každý si do něj usilovně razí cestu.“ (Lk 16,16)
„Jeden den se stalo, že když vyučoval lid v chrámě a KÁZAL EVANGELIUM, přistoupili k Němu přední kněží a učitelé zákona spolu se staršími lidu. Řekli Mu“ (Lk 20,1)
„Každý den v chrámě a v domech nepřestávali učit a KÁZAT EVANGELIUM Ježíše Krista.“ (Sk 5,42)
„Ti tedy, kteří se rozprchli, vyšli a KÁZALI slovo EVANGELIA.“ (Sk 8,4)
„Když však lidé uvěřili Filipovi, který jim KÁZAL EVANGELIUM o Božím království a o jménu Ježíše Krista, nechávali se pokřtít – muži i ženy.“ (Sk 8,12)
„Oni tedy, když slavnostně svědčili a dořekli Pánovo slovo, se vraceli do Jeruzaléma a KÁZALI EVANGELIUM v mnoha samařských vesnicích.“ (Sk 8,25)
„Filip otevřel svoje ústa a začal od toho Písma – a KÁZAL mu EVANGELIUM Ježíše.“ (Sk 8,35)
„Filip byl nalezen v Ašdódu. Procházel tudy a všem městům KÁZAL EVANGELIUM, až přišel do Cesareje.“ (Sk 8,40)
„To je to slovo, které poslal synům Izraele, když KÁZAL EVANGELIUM pokoje skrze Ježíše Krista: On je Pánem všech!“ (Sk 10,36)
„Někteří z nich byli muži z Kypru a z Kyrény. Ti přišli do Antiochie a říkali evangelium také Helénistům; KÁZALI EVANGELIUM Ježíše Krista.“ (Sk 11,20)
„A my vám KÁŽEME EVANGELIUM, že to zaslíbení, které se stalo našim otcům, Bůh naplnil nám, jejich dětem, když vzkřísil Ježíše.“ (Sk 13,32)
„a tam KÁZALI EVANGELIUM.“ (Sk 14,7)
„Muži, co to děláte?! Také my jsme lidé podléhající stejným utrpením jako vy. KÁŽEME vám EVANGELIUM, abyste se obrátili od těchto zbytečností k živému Bohu, který udělal nebe, zemi, moře i všechno, co je v nich.“ (Sk 14,15)
„Tomu městu KÁZALI EVANGELIUM a mnoho lidí se stalo učedníky. Pak se vrátili do Lystry, Ikonie a do Antiochie.“ (Sk 14,21)
„Pavel a Barnabáš strávili nějak čas v Antiochii a s mnoha dalšími lidmi učili a KÁZALI EVANGELIUM, totiž Pánovo slovo.“ (Sk 15,35)
„Když uviděl to vidění, hned jsme se snažili vyjít do Makedonie, protože jsme byli přesvědčeni, že nás Bůh povolal k tomu, abychom jim KÁZALI EVANGELIUM.“ (Sk 16,10)
„Někteří epikurejci, stoici a filozofové se s ním dohadovali. A někteří řekli: „Co nám tu chce tento kecal říkat?“ Jiní však říkali: „Zdá se, že je to hlasatel cizích bohů.“ – protože jim KÁZAL EVANGELIUM o Ježíši a vzkříšení“ (Sk 17,18)
„Takže podle mojí vůle jsem odhodlán KÁZAT EVANGELIUM také vám, kteří jste v Římě.“ (Ř 1,15)
„A jak mohou kázat, pokud nebudou vysláni? Jak je psáno: ‚Jak příhodné jsou nohy těch, kdo KÁŽOU EVANGELIUM pokoje, těch, kdo KÁŽOU EVANGELIUM dobra.‘“ (Ř 10,15)
„Takto se usilovně snažím KÁZAT EVANGELIUM tam, kde jméno ‚Kristus‘ ani nebylo vysloveno, abych nestavěl na cizím základě.“ (Ř 15,20)
„Vždyť Kristus mě neposlal křtít, ale KÁZAT EVANGELIUM, a to ne v moudrosti slov, aby nebyl vyprázdněn Kristův kříž.“ (1. Kor 1,17)
„Vždyť pokud KÁŽU EVANGELIUM, není to moje chlouba, neboť je na mě položena nutnost. Vždyť běda mi, pokud bych EVANGELIUM neKÁZAL!“ (1. Kor 9,16)
„Jaká je tedy moje odměna? To, abych při KÁZÁNÍ Kristova EVANGELIA jej předkládal zdarma, tedy abych nevyužil svého práva, které mám v Kristově evangeliu.“ (1. Kor 9,18)
„Bratři a sestry, uvádím vám ve známost evangelium, které jsem vám KÁZAL, které jste také přijali a ve kterém i stojíte.“ (1. Kor 15,1)
„Prostřednictvím tohoto evangelia přijímáte spasení, pokud se toho slova držíte tak, jak jsem vám to KÁZAL; pokud ne, pak jste uvěřili zbytečně.“ (1. Kor 15,2)
„abychom KÁZALI EVANGELIUM mimo vaše území; a i tak nebudeme připraveni se chlubit v tom, co je v oblasti druhých“ (2. Kor 10,16)
„Nebo jsem udělal hřích, když jsem se ponížil, abyste vy byli vyvýšeni – totiž že jsem vám KÁZAL Boží EVANGELIUM zadarmo?“ (2. Kor 11,7)
„Ale i kdybychom vám my či anděl z nebe KÁZAL EVANGELIUM, které je jiné vůči tomu EVANGELIU, které vám bylo KÁZÁNO – ať je proklet!“ (Gal 1,8)
„Jak jsem to již řekl předem a nyní to říkám znovu: Pokud vám někdo KÁŽE v EVANGELIU něco blízkého tomu, co jste obdrželi – ať je proklet!“ (Gal 1,9)
„Neboť vám oznamuji, bratři a sestry, že EVANGELIUM, které jsem vám již KÁZAL, není podle člověka.“ (Gal 1,11)
„zjevit ve mně Svého Syna, abych KÁZAL Jeho EVANGELIUM mezi pohany, nekonzultoval jsem to hned s tělem a krví.“ (Gal 1,16)
„Pouze však slyšeli, že ten, který je dříve pronásledoval, nyní KÁŽE EVANGELIUM víry, kterou dříve pustošil.“ (Gal 1,23)
„Víte, že jsem vám dříve KÁZAL EVANGELIUM ve slabosti těla,“ (Gal 4,13)
„A přišel, aby KÁZAL EVANGELIUM pokoje pokoji vám – dalekým i blízkým“ (Ef 2,17)
„Mně, nejposlednějšímu ze všech svatých, byla dána tato milost, abych pohanům KÁZAL EVANGELIUM o Kristově nevystopovatelném bohatství“ (Ef 3,8)
„Nyní však k nám od vás přišel Timoteus a PŘINESL nám DOBRÉ ZPRÁVY ohledně vaší víry a lásky, totiž že na nás vždy vzpomínáte v dobrém a že nás toužíte vidět tak, jako i my vás.“ (1. Tes 3,6)
„Neboť nám je KÁZÁNO EVANGELIUM, stejně jako jim. Ale to slovo, které slyšeli, jim neprospělo, protože nebyli spojeni vírou s těmi, kteří slyšeli.“ (žid 4,2)
„Proto: Zůstává tedy možnost do toho odpočinutí vstoupit (a ti, kterým bylo dříve KÁZÁNO EVANGELIUM, nevstoupili kvůli úmyslné nevěře)“ (žid 4,6)
„Jim bylo zjeveno, že těmi věcmi neposloužili sami sobě, ale vám. Ty věci vám nyní byly oznámeny těmi, kteří vám KÁZALI EVANGELIUM v Duchu svatém, jenž byl seslán z nebe. Jsou to věci, do kterých touží nahlédnout i andělé.“ (1. Pt 1,12)
„ale Pánovo slovo zůstává na věky.‘ To je to slovo, které vám bylo dáno KÁZÁNÍM EVANGELIA.“ (1. Pt 1,25)
„Vždyť proto bylo KÁZÁNO EVANGELIUM i nyní již mrtvým, aby žili podle Boha v Duchu, třebaže byli v těle podle lidí souzeni.“ (1. Pt 4,6)
„Ale ve dnech hlasu sedmého anděla – když se bude troubit – bude dokončeno Boží tajemství, jak to oznámil v DOBRÉ ZPRÁVĚ Svým otrokům, těm prorokům.“ (Zj 10,7)
„A uviděl jsem jiného anděla, jak letí prostředkem nebe a má KÁZAT věčné evangelium těm, kteří jsou usídleni na zemi, a každému národu, kmenu, jazyku a lidu.“ (Zj 14,6)

Slovník (Novotný):
Evangelium: dobrá, radostná zvěst, veselá novina, dobré poselství, jež vyvolává radost, zejména [v klasické řečtině] zpráva o vítězství, také příznivý věštný výrok. Císařovy výnosy, ježto pocházely od božstva v lidské podobě, byly pokládány za e. Rovněž zvěst o zrození nástupce císařova nebo o jeho nastoupení na trůn a tím i o počátku nové doby byla v Orientě pokládána za e. To vše má jako dobové pozadí význam pro pojem e. v NZ. Proti mnohým e. starověku staví NZ jedno e. o království Božím, jež znamená spásu. Toto e., jež staví proti césarovi Ježíše Krista ukřižovaného a zmrtvýchvstalého, může být Židům pohoršením a Řekům bláznovstvím [Mt 11:5n; Ř 1:16; 1K 1:17 , 1K 1:23; 2Tm 1:8; Mk 8:35; Sk 17:32], ale věřícím je Boží moc ke spasení, radost »nevýmluvná a oslavená« [1P 1:8].
Obsahem e. u synoptiků je Ježíš Kristus a s ním království Boží [Mk 1:15 ; Mk 13:10]. Mk 14:9 ukazuje, že do podstaty e. patří také zvěst o Ježíšově mesiášském utrpení a smrti. E. je totožné s Kristem, jeho jménem a královstvím Božím [Mk 8:35 ; Mk 10:29 ; Mk 13:10; Mt 24:14 ; Mt 25:13; Mk 16:15].
U Pavla je s pojmem e. spojena vždy zvěstovatelská činnost [2K 8:18; Fp 4:3 , Fp 4:15; 2K 2:12; 1K 9:14 , 1K 9:18]. Mluví-li Pavel o obsahu e., neužívá sice synoptického pojmu království Božího, ukazuje však velmi zřetelně a důrazně, že obsahem e. je Ježíš Kristus [Ř 1:3 - Ř 1:4; 1K 15:1 - 1K 15:8], který přináší pokoj [Ef 6:15 , Ef 6:16], ale ovšem i soud [Ř 2:16]. E. je naplněním SZ [Ř 1:2n; 1K 15:3; Ř 16:25n]. Toto e. se projevuje jako živoucí moc [Ř 1:16], jíž je věřícímu dána účast na zmrtvýchvstání [2Tm 1:10n]; e. proměňuje člověka, je oslovením Božím [e. Boží 2Te 2:2 , 2Te 2:9], a proto vyzývá k rozhodnutí a poslušnosti [Ř 10:16; 2K 9:13n; 2Te 1:8]. Spojuje Židy i pohany [Ef 3:6], protože všem přináší spásu [Ef 1:13; Ř 1:16], zjevuje spravedlnost Boží [Ř 1:17] a působí víru [Fp 1:27] a nový život [1K 4:15; sr. 1P 1:23; Jk 1:18]. E. má také eschatologickou stránku [Ko 1:5; sr. 1,23]. V něm svítí světlo slávy Kristovy na této zemi [2K 4:4], je tajemstvím [Ef 6:19].
Poněvadž Pavel byl povolán ke kázání e. mezi pohany, vyvstala mu otázka o poměru Zákona a evangelia, zvláště když v Galatii vyvstali kazatelé, kteří jak zachovávání Zákona, tak i evangelium prohlašovali za moc ke spasení [Ga 2:13n , Ga 2:21 ; Ga 3:1 - Ga 3:14]. Podle Pavla má Zákon jiný úkol v dějinách spásy než evangelium, právě tak jako ve SZ měl jiný úkol Zákon a jiný zaslíbení [Ga 3:16]. E. otvírá oči pro pravé chápání SZ [L 24:19n , L 24:45]. Kvůli e. se ovšem Pavel podrobuje Zákonu [1K 9:20], aby získal i ty, kteří jsou pod Zákonem, ale sám je na Zákonu nezávislý, protože s Kristem umřel i Zákonu. Ostát před Bohem [= být ospravedlněn] může člověk jen skrze Krista [Ga 2:21]. Svoboda od Zákona neznamená ovšem nevázanost ; neboť e. vyzývá k poslušenství [»v němž i stojíte« 1K 15:1; sr. 1J 2:7 ; J 3:11; Fp 1:27; 2K 9:13n].
Ve Zj 14:6n zvěstuje anděl e. věčné, t. j. nezměnitelně platné, aby před posledním soudem měli příležitost je uslyšet všichni [Mt 24:14]. Jeho obsahem je výzva, k bázni Boží [sr. Mk 1:14n] a k vzývání Stvořitele [Sk 14:15; 1Te 1:5 , 1Te 1:9].
Později přešel název e. na písemné zaznamenání života a slov Ježíšových [*Evangelia], po př. někdy i na celý NZ na rozdíl od SZ.