EUAGGELION - řečtina
EUAGGELION (εὐαγγέλιον)


→ ŘECKÉ SLOVO EUAGGELION
Strongovo číslo: 2098
Původní změní: εὐαγγέλιον, ου, τό (euaggelion)
Zařazení: podstatné jméno (rod střední)
Význam: radostná zpráva (v NZ hlavně o spasení)
Překlad (GRAFÉ): evangelium(76x)
Stručná definice: Dobrá zpráva (obecně), v NZ hlavně o spasení člověka
Podstatné jméno εὐαγγέλιον (euaggelion), v překladu: evangelium, od toho je odvozeno sloveso εὐαγγελίζω (evangelizovat, kázat evangelium), od tohoto slova je odvozeno i εὐαγγελιστής (evangelista, člověk přinášející evangelium).

Z předpony eu (εὖ - v překladu: dobře) a aggelos (ἄγγελος – v překladu: anděl, posel), tedy být poslán k oznámení dobrých zpráv.Obsáhlá definice:Použití v Bibli (76x v Bibli):
„A Ježíš procházel skrze celou Galileu, vyučoval v synagogách, kázal EVANGELIUM království a uzdravoval každé chronické onemocnění a každou nemoc v lidu“ (Mt 4,23)
„A Ježíš procházel skrze všechny vesnice i města, vyučoval v synagogách, kázal EVANGELIUM království a uzdravoval všechna chronická onemocnění i všechny jiné nemoci.“ (Mt 9,35)
„A toto EVANGELIUM království bude kázáno po celém obydleném světě na svědectví všem národům; a tehdy přijde konec.“ (Mt 24,14)
„Amen, říkám vám: Kdekoli po celém světě bude kázáno toto EVANGELIUM, bude se také mluvit na její památku o tom, co udělala.“ (Mt 26,13)
„Počátek EVANGELIA Ježíše Krista, Božího Syna:“ (Mk 1,1)
„Po Janově uvěznění Ježíš přišel do Galileje a kázal EVANGELIUM Božího království.“ (Mk 1,14)
„Říkal: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Čiňte pokání a věřte v EVANGELIUM.“ (Mk 1,15)
„Vždyť kdo chce svou duši spasit, zničí ji. Kdo však svou duši zničí kvůli Mně a EVANGELIU – spasí ji.“ (Mk 8,35)
„Ježíš prohlásil: „Amen, říkám vám: Neexistuje nikdo, kdo by opustil dům, bratry, sestry, otce, matku, ženu, děti nebo pole kvůli Mně a kvůli EVANGELIU“ (Mk 10,29)
„Ale nejprve musí být ve všech národech kázáno EVANGELIUM.“ (Mk 13,10)
„Amen, říkám vám: Kdekoli po celém světě bude kázáno toto EVANGELIUM, bude také vyprávěno na její památku to, co udělala tato žena.“ (Mk 14,9)
„A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte EVANGELIUM všemu stvoření.“ (Mk 16,15)
„Když nastala veliká debata, Petr se postavil a řekl jim: „Muži bratři, víte, že od dávných dnů si mezi vámi Bůh vybral mě, aby skrze moje ústa pohané uslyšeli slovo EVANGELIA a uvěřili.“ (Sk 15,7)
„Ale v žádném ohledu nedělám svou duši drahou vůči sobě víc, než abych dokonal svoji závodní dráhu a službu, kterou jsem přijal od Pána Ježíše – totiž slavnostně dosvědčovat EVANGELIUM Boží milosti.“ (Sk 20,24)
„Pavel, otrok Ježíše Krista, povolaný apoštol, který je oddělený ke kázání Božího EVANGELA“ (Ř 1,1)
„Vždyť je mi svědkem Bůh, jemuž sloužím ve svém duchu v EVANGELIU Jeho Syna, jak se o vás nepřetržitě zmiňuji.“ (Ř 1,9)
„Vždyť se nestydím za Kristovo EVANGELIUM, neboť je to Boží moc ke spasení pro každého věřícího – předně Židům, ale také pohanům.“ (Ř 1,16)
„v den, kdy bude Bůh skrze Ježíše Krista podle mého EVANGELIA soudit to, co je v lidech skryto.“ (Ř 2,16)
„Ale všichni neuposlechli EVANGELIUM, vždyť Izaiáš říká: ‚Pane, kdo uvěří naší zvěsti?‘“ (Ř 10,16) „Podle EVANGELIA jsou kvůli vám nepřátelé, ale podle Božího vyvolení jsou kvůli svým otcům milovanými.“ (Ř 11,28)
„abych byl věrným veřejným úředníkem Ježíše Krista mezi pohany, vykonávaje posvátnou službu Božímu EVANGELIU, aby se stala oběť pohanů přijatelná a posvěcená v Duchu svatém.“ (Ř 15,16) „v moci znamení a zázraků a v síle Ducha Božího. Tak jsem od Jeruzaléma a kolem něj až Illyrii naplnil zemi Kristovým EVANGELIEM.“ (Ř 15,19)
„Tomu, který vás může utvrdit podle mého EVANGELIA a kázání Ježíše Krista podle zjevení tajemství“ (Ř 16,25)
„Neboť já jsem vás zplodil v Kristu Ježíši prostřednictvím EVANGELIA.“ (1. Kor 4,15)
„Pokud se jiní lidé podílejí na tomto právu vůči vám, neměli bychom se podílet tím spíše my? Ale jsme tohoto práva nevyužili, ale všechno snášíme, abychom nekladli žádné překážky Kristovu EVANGELIU.“ (1. Kor 9,12)
„Tak také Pán přikázal těm, kteří hlásají EVANGELIUM, aby z EVANGELIA žili.“ (1. Kor 9,14)
„Jaká je tedy moje odměna? To, abych při kázání Kristova EVANGELIA jej předkládal zdarma, tedy abych nevyužil svého práva, které mám v Kristově EVANGELIU.“ (1. Kor 9,18)
„To všechno dělám kvůli EVANGELIU, abych se stal jeho spoluúčastníkem.“ (1. Kor 9,23)
„Bratři a sestry, uvádím vám ve známost EVANGELIUM, které jsem vám kázal, které jste také přijali a ve kterém i stojíte.“ (1. Kor 15,1)
„Když jsem pak přišel do Troady kázat Kristovo EVANGELIUM – a byly mi otevřeny dveře v Pánu“ (2. Kor 2,12)
„Pokud je však naše EVANGELIUM někomu skryto, je skryto v těch, kteří hynou.“ (2. Kor 4,3)
„V nich, nevěřících, bůh tohoto světa oslepil myšlenky, aby jim nevysvitlo osvícení slávy EVANGELIA Kristova; ten Kristus je obrazem Božím.“ (2. Kor 4,4)
„Spoluposlali jsme s ním bratra, který je chválen ve službě EVANGELIA skrze všechny církve.“ (2. Kor 8,18)
„Když se v této službě osvědčíte, budou oni oslavovat Boha za to, že se podřizujete vašemu vyznání ke Kristovu EVANGELiu, a za to, že máte upřímné společenství s nimi i se všemi ostatními.“ (2. Kor 9,13)
„Vždyť se nevypínáme nad míru, jako bychom k vám nedosahovali (vždyť jsme v Kristově EVANGELIU přišli až k vám).“ (2. Kor 10,14)
„Vždyť pokud někdo přichází a káže jiného Ježíše (kterého jsme vám nekázali) nebo přijal rozdílného ducha (kterého jste nepřijali) nebo přijal rozdílné EVANGELIUM (které jste neobdrželi), tak ho dobře snášíte!“ (2. Kor 11,4)
„Nebo jsem udělal hřích, když jsem se ponížil, abyste vy byli vyvýšeni – totiž že jsem vám kázal Boží EVANGELIUM zadarmo?“ (2. Kor 11,7)
„Divím se, že se tak rychle obracíte od Toho, který vás povolal v Kristově milosti, do rozdílného EVANGELIA, které ani neexistuje. Jsou pouze někteří lidé, kteří vás rozrušují a chtějí Kristovo EVANGELIUM obrátit.“ (Gal 1,6)
„Neboť vám oznamuji, bratři a sestry, že EVANGELIUM, které jsem vám již kázal, není podle člověka.“ (Gal 1,11)
„Vystoupil jsem tam však na základě zjevení a předložil jsem jim EVANGELIUM, které kážu mezi pohany.“ (Gal 2,2)
„Těm jsme ani na chvíli neustoupili a nepodřídili jsme se jim, aby s vámi zůstala pravda EVANGELIA.“ (Gal 2,5)
„Ale právě naopak: Viděli, že mi bylo svěřeno kázat EVANGELIUM pro neobřezané, stejně jako bylo Petrovi svěřeno kázat evangelium pro obřezané.“ (Gal 2,7)
„Když jsem ale viděl, že nejdou přímo k pravdě EVANGELIA, řekl jsem Kéfovi přede všemi: „Pokud ty jsi Žid, ale žiješ pohansky a ne židovsky – proč naléháš na pohany, aby žili židovsky?“ (Gal 2,14)
„V Něm jste i vy – když jste uslyšeli slovo pravdy (EVANGELIUM vašeho spasení)“ (Ef 1,13)
„Podle toho tajemství by měli být pohané spoludědici, spolutělem i spoluúčastníky zaslíbení v Ježíši Kristu skrze EVANGELIUM“ (Ef 3,6)
„a na nohou mějte zavázané sandály k pohotové službě EVANGELIA pokoje.“ (Ef 6,15)
„aby mi bylo dáno slovo, když otevřu svoje ústa, tak abych v otevřené řeči uvedl ve známost tajemství EVANGELIA“ (Ef 6,19)
„Vždyť je pro mě správné, abych tak přemýšlel o vás všech, kvůli tomu, že vás mám v mysli – ať už jsem v poutech či v ústní obhajobě a potvrzování EVANGELIA.“ (Fil 1,7)
„Chci však, bratři a sestry, abyste věděli, že co se stalo proti mně, bylo více k progresu EVANGELIA:“ (Fil 1,12)
„Ti to dělají z lásky s vědomím, že jsem ustanoven k ústní obhajobě EVANGELIA“ (Fil 1,16)
„Jen se chovejte jako spořádaní občané, kteří jsou hodni Kristova EVANGELIA, abych – až přijdu a uvidím vás, nebo v mojí nepřítomnosti – mohl slyšet ohledně vás to, že stojíte v jednom Duchu, že jako jedna duše energicky spolupracujete pro víru EVANGELIA“ (Fil 1,27)
„Ale víte, jak se Timoteus osvědčil, když se mnou otročil EVANGELIU – jako dítě otci.“ (Fil 2,22)
„Ano, i tebe žádám, můj ryzí druhu, pomoz těm, kteří se mnou v EVANGELIU energicky spolupracovali: Klementovi a zbytku spolupracovníků, jejichž jména jsou v knize života.“ (Fil 4,3)
„Filipští: víte však, že v začátku kázání EVANGELIA, když jsem odešel do Makedonie, se se mnou žádná církev nepodílela ve věci výdajů a příjmů – pouze vy sami.“ (Fil 4,15)
„kvůli naději, jež je pro vás uložena v nebesích, a o které jste dříve slyšeli ve slově pravdy – totiž EVANGELIA.“ (Kol 1,5)
„pokud ovšem zůstáváte ve víře, položili jste základy, pevně stojíte a nepohnete se z naděje EVANGELIA, kterou jste slyšeli a která byla kázána celému stvoření pod nebem. V této naději jsem se já, Pavel, stal diakonem.“ (Kol 1,23)
„Vždyť naše EVANGELIUM k vám nepřišlo pouze ve slovech, ale i v moci, v Duchu svatém a v plné jistotě – sami přece víte, jací jsme byli mezi vámi kvůli vám.“ (1. Tes 1,5)
„Předtím jsme trpěli a byli uráženi ve Filipech (jak sami víte), a pak jsme směle mluvili v našem Bohu – říkali jsme vám mezi mnoha zápasy Boží EVANGELIUM.“ (1. Tes 2,2)
„ale podle toho, jak jsme byli vyzkoušeni od Boha – zda věříme EVANGELIU – tak podle toho i mluvíme. Nechceme se zalíbit lidem, ale Bohu, tedy Tomu, který zkouší naše mysli.“ (1. Tes 2,4)
„Tak jsme po vás opravdově toužili, že jsme uznali za dobré s vámi sdílet nejen Boží EVANGELIUM, ale i naše vlastní duše – protože jste se pro nás stali milovanými.“ (1. Tes 2,8)
„Vždyť vzpomeňte, bratři a sestry, na naši namáhavou práci a dřinu. Pracovali jsme ve dne v noci, abychom na nikoho z vás nevložili zátěž. A kázali jsme Boží EVANGELIUM.“ (1. Tes 2,9)
„a poslat Timotea, našeho bratra a Božího spolupracovníka v Kristově EVANGELIU, aby vás upevnil a povzbuzoval ve vaší víře“ (1. Tes 3,2)
„Tehdy uvede pomstu na ty, kteří neznají Boha a neposlouchají EVANGELIUM našeho Pána Ježíše.“ (2. Tes 1,8)
„Povolal vás skrze naše EVANGELIUM k tomu, abyste získali slávu našeho Pána Ježíše Krista.“ (2. Tes 2,14)
„které je podle EVANGELIA slávy požehnaného Boha, které mi bylo svěřeno.“ (1. Tim 1,11)
„Proto se nestyď za svědectví našeho Pána ani za mě, vězně pro Něj, ale snášej se mnou útrapy pro EVANGELIUM podle Boží moci.“ (2. Tim 1,8)
„a která se nyní ukázala zjevením našeho Spasitele Ježíše Krista. On zničil smrt a skrze EVANGELIUM osvítil život a neporušitelnost.“ (2. Tim 1,10)
„Pamatuj na Ježíše Krista vzkříšeného z mrtvých, z Davidova potomstva, podle mého EVANGELIA.“ (2. Tim 2,8)
„Jeho si přeji ponechat u sebe, aby mi sloužil místo tebe, když jsem v poutech EVANGELIA.“ (Filemon 13) „Protože je čas, aby začal soud od Božího domu. Pokud však začíná soud nejprve od nás, jaký potom bude konec těch, kteří neposlouchají Boží EVANGELIUM?“ (1. Pt 4,17)
„A uviděl jsem jiného anděla, jak letí prostředkem nebe a má kázat věčné EVANGELIUM těm, kteří jsou usídleni na zemi, a každému národu, kmenu, jazyku a lidu.“ (Zj 14,6)Slovník (Novotný):
Evangelium: dobrá, radostná zvěst, veselá novina, dobré poselství, jež vyvolává radost, zejména [v klasické řečtině] zpráva o vítězství, také příznivý věštný výrok. Císařovy výnosy, ježto pocházely od božstva v lidské podobě, byly pokládány za e. Rovněž zvěst o zrození nástupce císařova nebo o jeho nastoupení na trůn a tím i o počátku nové doby byla v Orientě pokládána za e. To vše má jako dobové pozadí význam pro pojem e. v NZ. Proti mnohým e. starověku staví NZ jedno e. o království Božím, jež znamená spásu. Toto e., jež staví proti césarovi Ježíše Krista ukřižovaného a zmrtvýchvstalého, může být Židům pohoršením a Řekům bláznovstvím [Mt 11:5n; Ř 1:16; 1K 1:17 , 1K 1:23; 2Tm 1:8; Mk 8:35; Sk 17:32], ale věřícím je Boží moc ke spasení, radost »nevýmluvná a oslavená« [1P 1:8].
Obsahem e. u synoptiků je Ježíš Kristus a s ním království Boží [Mk 1:15 ; Mk 13:10]. Mk 14:9 ukazuje, že do podstaty e. patří také zvěst o Ježíšově mesiášském utrpení a smrti. E. je totožné s Kristem, jeho jménem a královstvím Božím [Mk 8:35 ; Mk 10:29 ; Mk 13:10; Mt 24:14 ; Mt 25:13; Mk 16:15].
U Pavla je s pojmem e. spojena vždy zvěstovatelská činnost [2K 8:18; Fp 4:3 , Fp 4:15; 2K 2:12; 1K 9:14 , 1K 9:18]. Mluví-li Pavel o obsahu e., neužívá sice synoptického pojmu království Božího, ukazuje však velmi zřetelně a důrazně, že obsahem e. je Ježíš Kristus [Ř 1:3 - Ř 1:4; 1K 15:1 - 1K 15:8], který přináší pokoj [Ef 6:15 , Ef 6:16], ale ovšem i soud [Ř 2:16]. E. je naplněním SZ [Ř 1:2n; 1K 15:3; Ř 16:25n]. Toto e. se projevuje jako živoucí moc [Ř 1:16], jíž je věřícímu dána účast na zmrtvýchvstání [2Tm 1:10n]; e. proměňuje člověka, je oslovením Božím [e. Boží 2Te 2:2 , 2Te 2:9], a proto vyzývá k rozhodnutí a poslušnosti [Ř 10:16; 2K 9:13n; 2Te 1:8]. Spojuje Židy i pohany [Ef 3:6], protože všem přináší spásu [Ef 1:13; Ř 1:16], zjevuje spravedlnost Boží [Ř 1:17] a působí víru [Fp 1:27] a nový život [1K 4:15; sr. 1P 1:23; Jk 1:18]. E. má také eschatologickou stránku [Ko 1:5; sr. 1,23]. V něm svítí světlo slávy Kristovy na této zemi [2K 4:4], je tajemstvím [Ef 6:19].
Poněvadž Pavel byl povolán ke kázání e. mezi pohany, vyvstala mu otázka o poměru Zákona a evangelia, zvláště když v Galatii vyvstali kazatelé, kteří jak zachovávání Zákona, tak i evangelium prohlašovali za moc ke spasení [Ga 2:13n , Ga 2:21 ; Ga 3:1 - Ga 3:14]. Podle Pavla má Zákon jiný úkol v dějinách spásy než evangelium, právě tak jako ve SZ měl jiný úkol Zákon a jiný zaslíbení [Ga 3:16]. E. otvírá oči pro pravé chápání SZ [L 24:19n , L 24:45]. Kvůli e. se ovšem Pavel podrobuje Zákonu [1K 9:20], aby získal i ty, kteří jsou pod Zákonem, ale sám je na Zákonu nezávislý, protože s Kristem umřel i Zákonu. Ostát před Bohem [= být ospravedlněn] může člověk jen skrze Krista [Ga 2:21]. Svoboda od Zákona neznamená ovšem nevázanost ; neboť e. vyzývá k poslušenství [»v němž i stojíte« 1K 15:1; sr. 1J 2:7 ; J 3:11; Fp 1:27; 2K 9:13n].
Ve Zj 14:6n zvěstuje anděl e. věčné, t. j. nezměnitelně platné, aby před posledním soudem měli příležitost je uslyšet všichni [Mt 24:14]. Jeho obsahem je výzva, k bázni Boží [sr. Mk 1:14n] a k vzývání Stvořitele [Sk 14:15; 1Te 1:5 , 1Te 1:9].
Později přešel název e. na písemné zaznamenání života a slov Ježíšových [*Evangelia], po př. někdy i na celý NZ na rozdíl od SZ.