GAMEÓ - řečtina
GAMEÓ (γαμέω)


→ ŘECKÉ SLOVO GAMEÓ
Strongovo číslo: 1060
Původní změní: γαμέω (gameó)
Zařazení: sloveso
Význam: oženit se, vdát se (v řečtině se to nerozlišuje)
Překlad (GRAFÉ): oženit se(18x), vdát se(6x), vstoupit do manželství(5x)
Stručná definice: Oženit se, vdát se (v řečtině se to nerozlišuje)


Příbuzná slova:
γαμέω (gameó), v překladu: provdat, oženit se
γαμίσκω (gamisko), v překladu: vdtát se (obvykle dceru určitému muži)
ἐπιγαμβρεύω (epigambreuo), v překladu: oženit se, vzít si za ženu
ἐκγαμίσκω (ekgamiskó), v překladu: provdat

γάμος (gamos), v překladu: svatba, sezdání, manželství
ἄγαμος (agamos), v překladu: neoženěný, "neoženěnec"Obsáhlá definice:
Oženit se, vdát se (v řečtině se to nerozlišuje), tedy vstoupit do manželství.
Výskyty v Bibli (29x):
„Já vám však říkám, že každý, kdo se rozvádí se svou ženou, kromě případu smilstva, navádí ji k cizoložství. A kdo by se s rozvedenou OŽENIL, cizoloží.“ (Mt 5,32)
„Ale říkám vám, že každý, kdo propustí svou ženu – mimo důvod smilstva – a OŽENÍ si jinou ženu, cizoloží. A kdo se OŽENÍ s tou propuštěnou ženu, cizoloží.“ (Mt 19,9)
„Jeho učedníci Mu řekli: „Pokud je ten důvod k rozluce mezi mužem a ženou takový, je lepší se neŽENIT.“ (Mt 19,10)
„Mezi námi bylo sedm bratrů. První se OŽENIL, ale zemřel a neměl potomka. Zanechal svou ženu svému bratru.“ (Mt 22,25)
„Vždyť při vzkříšení se lidé nebudou ani ŽENIT, ani vdávat, ale budou jako Boží andělé v nebi.“ (Mt 22,30)
„Neboť jako v těch dnech před potopou lidé jedli, pili, ŽENILI se a vdávaly až do toho dne, kdy Noe vstoupil do archy, a nic nerozpoznali“ (Mt 24,38)
„Neboť ten Herodes poslal vojáky zajmout Jana a spoutal ho ve vězení kvůli Herodias (manželce jeho bratra Filipa), protože se s ní OŽENIL.“ (Mk 6,17)
„Řekl jim: „Kdo by propustil svou ženu a OŽENIL se s jinou, cizoloží vůči ní. A pokud by ona propustila svého muže a VDALA se za jiného, cizoloží.“ (Mk 10,11-12)
„Neboť když lidé vstanou z mrtvých, nebudou se ŽENIT ani vdávat, ale jsou jako andělé v nebesích.“ (Mk 12,25)
„A jiný řekl: ‚OŽENIL jsem se se ženou a kvůli tomu nemohu přijít.‘“ (Lk 14,20)
„Cizoloží každý, kdo propouštějíce svou ženu se ŽENÍ s jinou. A cizoloží ten, kdo se ŽENÍ s propuštěnou od manžela.“ (Lk 16,18)
„Jedli, pili, ŽENILI se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do archy. Pak přišla potopa a všechno zničila.“ (Lk 17,27)
„Ježíš jim řekl: „Potomci tohoto věku se ŽENÍ a vdávají. Ale ti, kteří budou uznáni za hodné dosáhnout onoho věku a vzkříšení z mrtvých, se nebudou ŽENIT ani vdávat.“ (Lk 20,34-35)
„Pokud nemají sebekontrolu, ať VSTOUPÍ DO MANŽELSTVÍ, neboť je lepší VSTOUPIT DO MANŽELSTVÍ, než se pálit touhou. Těm VSTOUPENÝM DO MANŽELSTVÍ dávám zprávu – ne já, ale Pán – ‚Ať se žena od svého muže neodděluje.‘“ (1. Kor 7,9-10)
„Pokud by ses však OŽENIL, nezhřešíš. A pokud by se panna VDALA, nezhřeší. Takoví lidé ale budou mít soužení těla. Toho vás však chci ušetřit.“ (1. Kor 7,28)
„Ale ŽENATÝ muž se stará o věci světa, tedy jak by se zalíbil ženě – a je rozdělený. A žena – neprovdaná a panna – se stará o věci Pána, aby byla svatá tělem i duchem, ale VDANÁ žena se stará o věci světa, tedy jak by se zalíbila muži.“ (1. Kor 7,33-34)
„Pokud se však někdo domnívá, že vůči své panně jedná nevhodně, když už je ve zralém věku, a že to tak má být – ať udělá, co chce, nehřeší. Ať oba VSTOUPÍ DO MANŽELSTVÍ.“ (1. Kor 7,36)
„Žena je vázána zákonem po dobu, kdy žije její muž. Pokud však manžel zemře, je svobodná. Ať se VDÁ, za koho chce, ale pouze v Pánu.“ (1. Kor 7,39)
„Brání lidem VSTUPOVAT DO MANŽELSTVÍ a nařizují jim zdržovat se jídel, které Bůh stvořil, aby je s vděčností přijímali ti, kteří věří a znají pravdu.“ (1. Kor 4,3)
„Ale mladé vdovy odmítej, neboť když je jejich tělesné touhy odvracejí od Krista, chtějí se znovu VDÁVAT.“ (1. Tim 5,11)
„Proto chci, aby se mladší vdovy VDÁVALY, rodily děti, staraly se o domácnost a nedávaly protivníkovi žádnou příležitost k obviňování.“ (1. Tim 5,14)Slovník (Novotný):
Vdáni, vdáti se, vdávati se: původní význam vzdáti se, vydati se. *Manžel, manželka, manželství.