GAMISKO - řečtina
GAMISKO (γαμίσκω)


→ ŘECKÉ SLOVO GAMISKO
Strongovo číslo: 1061
Původní změní: γαμίσκω (gamiskó)
Zařazení: sloveso
Význam: vdát se, provdat (obvykle dceru určitému muži)
Překlad (GRAFÉ): vdát se(8x)
Stručná definice: vdát se, provdat (obvykle dceru určitému muži)


Příbuzná slova:
γαμέω (gameó), v překladu: provdat, oženit se
γαμίσκω (gamisko), v překladu: vdtát se (obvykle dceru určitému muži)
ἐπιγαμβρεύω (epigambreuo), v překladu: oženit se, vzít si za ženu
ἐκγαμίσκω (ekgamiskó), v překladu: provdat

γάμος (gamos), v překladu: svatba, sezdání, manželství
ἄγαμος (agamos), v překladu: neoženěný, "neoženěnec"Obsáhlá definice:
Provdat, ve smyslu: provdat svoji dceru určitému muži (viz výskyty tohoto slova).
Výskyty v Bibli (8x):
„Vždyť při vzkříšení se lidé nebudou ani ženit, ani VDÁVAT, ale budou jako Boží andělé v nebi.“ (Mt 22,30)
„Neboť jako v těch dnech před potopou lidé jedli, pili, ženili se a VDÁVALY až do toho dne, kdy Noe vstoupil do archy, a nic nerozpoznali“ (Mt 24,38)
„Neboť když lidé vstanou z mrtvých, nebudou se ženit ani VDÁVAT, ale jsou jako andělé v nebesích.“ (Mk 12,25)
„Jedli, pili, ženili se a VDÁVALY až do dne, kdy Noe vešel do archy. Pak přišla potopa a všechno zničila.“ (Lk 17,27)
„Ježíš jim řekl: „Potomci tohoto věku se žení a VDÁVAJÍ.“ (Lk 20,34)
„Ale ti, kteří budou uznáni za hodné dosáhnout onoho věku a vzkříšení z mrtvých, se nebudou ženit ani VDÁVAT.“ (Lk 20,35)
„Takže ten, kdo PROVDÁ svou pannu, dělá dobře, a kdo ji nePROVDÁ, dělá lépe.“ (1. Kor 7,38)Slovník (Novotný):
Vdáni, vdáti se, vdávati se: původní význam vzdáti se, vydati se. *Manžel, manželka, manželství.