GAMOS - řečtina
GAMOS (γάμος)


→ ŘECKÉ SLOVO GAMOS
Strongovo číslo: 1062
Původní změní: γάμος, ου, ὁ (gameó)
Zařazení: podstatné jméno, rod mužský
Význam: označuje svatební obřad a následné manželství
Překlad (GRAFÉ): svatba(16x)
Stručná definice: Označuje manželství, od svatebního obřadu (Mt 22,2.8-12) až po žití v manželství (žid 13,4).


Příbuzná slova:
γαμέω (gameó), v překladu: provdat, oženit se
γαμίσκω (gamisko), v překladu: vdtát se (obvykle dceru určitému muži)
ἐπιγαμβρεύω (epigambreuo), v překladu: oženit se, vzít si za ženu
ἐκγαμίσκω (ekgamiskó), v překladu: provdat

γάμος (gamos), v překladu: svatba, sezdání, manželství
ἄγαμος (agamos), v překladu: neoženěný, "neoženěnec"Obsáhlá definice:
Oženit se, vdát se (v řečtině se to nerozlišuje), tedy vstoupit do manželství.
Výskyty v Bibli (29x):
„Nebeské království je podobné člověku králi, který svému synu vystrojil SVATBU. Poslal své otroky, aby zavolali ty, kteří byli pozváni na SVATBU. Ale nechtěli přijít. Poslal znovu jiné otroky a řekl jim: ‚Řekněte pozvaným lidem: ‚Hle: Moje hostina je připravena. Nechal jsem porazit své býky a krmný dobytek a vše je připraveno. Přijďte na SVATBU.‘“ (Mt 22,2)
„Tehdy řekl svým otrokům: ‚SVATBA je připravena, ale ti, kteří byli pozváni, jí nebyli hodni. Proto jděte na křižovatky cest a koho najdete, toho pozvěte na SVATBU.‘ Ti otroci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které našli: špatné i dobré lidi. A SVATBA byla naplněna stolovníky. Když král vstoupil, aby se podíval na stolovníky, uviděl tam člověka, který nebyl oblečen SVATEBNÍM oděvem. Řekl mu: ‚Společníku, jak jsi sem vstoupil, nemajíce SVATEBNÍ oděv?‘ A on ztichl.“ (Mt 22,8-12)
„Když si odešly koupit olej, přišel ženich, a ty, které byly připraveny, s ním vešly na SVATEBNÍ hostinu. A dveře byly zavřeny.“ (Mt 25,10)
„Buďte podobní lidem, kteří očekávají svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu otevřeli hned, jakmile přijde a zatluče.“ (Lk 12,36)
„Když tě někdo pozve na SVATBU, nelehej si ke stolu na přední místa, aby snad nebyl pozván někdo váženější, než jsi ty.“ (Lk 14,8)
„Třetí den se konala SVATBA v Káni Galilejské, kde byla také Ježíšova matka. A Ježíš i Jeho učedníci byli pozváni na SVATBU.“ (Jan 2,1-2)
„U všech ať je SVATBA hodnotná. A manželská postel ať je neznečištěna, vždyť smilníky a cizoložníky bude soudit Bůh.“ (žid 13,4)
„Radujme se, veselme se a vzdejme Mu slávu, protože přišla Beránkova SVATBA a Jeho žena se připravila.“ (Zj 19,7)
„A řekl mi: „Napiš: ‚Blahoslavení, kdo jsou pozváni k Beránkově SVATEBNÍ hostině.‘“ A řekl mi: „Toto jsou pravdivá Boží slova.“ (Zj 19,9)
Slovník (Novotný):
Vdáni, vdáti se, vdávati se: původní význam vzdáti se, vydati se. *Manžel, manželka, manželství.